ހުކުރު20200327

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޞިއްޙަތު

މުރަނގަ ތޮޅި

muraga_tholhi_1ކުޑަގޮހޮރުގައި ފަނި އަށަގަތުން ނުވަތަ އާލާވުން މުރަގަތޮޅި ރިހަ ބޭނުން ކުރާނަމަ ދުރުކޮށްދެއެވެ. ހުންކޮށި ބޮޑުވުން، ފުރަމޭ ބޮޑުވުން، ވާގިނެތުން، ޖުޒާމް ބަލި، އިދިފުށަށް ދަމާބަލި، އަދި ހުޅުތަކުގައި ރިހުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާއެއް ގެ ގޮތުގައި މުރަގަތޮޅިން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ސުރުވާ ނުވަތަ ސޫޕް ބޭނުންކުރެއެވެ.ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފެހިކަން ގަދަ ފަތްތައް

fai_1

ފެހި ކަން ގަދަ ނުވަތަ ފެހިކުލަ ގަދަ ފަތްތަކަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީން، ވިޓަމިން އަދި ތަފާތު މައުދަން ތައް އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކެކެވެ. މަސް ފަދަ ޕްރޮޓީން ހިމެނޭ ބާވަތެއް ކެއުމުގައި ނުހިމަނާ ފަހަރަކު ފަތް ބޭނުންކުރުމުން ޕްރޮޓީންގެ ބައި ހޯދައިދޭނެއެވެ.ބަލިވެ އިނުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ހަކުރު ބަލި

baliveinumaa-hakurubaliހަކުރުބަލީގެ މާނައަކީ ލޭގައި ހަކުރު ނުވަތަ ގުލްކޯޒް ގެ މިންވަރު މަތިވުމެވެ. ގުލްކޯޒަކީ ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދޭ މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ. ގުލްކޯޒުގެ މިންވަރު ލޭގައި މަތިނަމަ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނަމަ ތަފާތު ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ވެއެވެ. ހަކުރު ބަލި ހުރުމަކީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އެކަމަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތް ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވާ ހަކުރު ބައްޔަށް ''ޖެސްޓޭޝަނަލް ޑައެބެޓީޒް'' (Gestational diabetes) އޭ ކިޔައެވެ.ބަލިވެ އިނުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ހަކުރު ބަލި

baliveinumaa-hakurubaliހަކުރުބަލީގެ މާނައަކީ ލޭގައި ހަކުރު ނުވަތަ ގުލްކޯޒް ގެ މިންވަރު މަތިވުމެވެ. ގުލްކޯޒަކީ ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދޭ މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ. ގުލްކޯޒުގެ މިންވަރު ލޭގައި މަތިނަމަ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނަމަ ތަފާތު ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ވެއެވެ. ހަކުރު ބަލި ހުރުމަކީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އެކަމަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތް ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ.ކެންސަރު : މަރުގެ ހަގުރާމަ

cancer-maruge-hanguraama

ދުނިޔޭގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކެންސަރު ޖެހިގެން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދެއެވެ. އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި މީހުން މަރުވާ ދެވަނަ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ސަބަބެއް ކަމުގައި ދިރާސާތަކުން ހާމަވެފައިވަނީ ކެންސަރު ކަމެކެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކެންސަރުތައް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ކެންސަރެއް އަނެއް ކެންސަރާއި ތަފާތެވެ.ހީމޮރޭޖް (Haemorrhage)

haemorrhageހީމޮރޭޖްއަކީ ކޮބާ؟ ހީމޮރޭޖްގެ މާނައަކީ ހިތުގެ ބަޔަކުން ނުވަތަ ލޭނާރަކުން ބޭރަށް ލޭ ލީކުވުން ނުވަތަ ލޭފޭބުން ނުވަތަ ލޭހިލުމެވެ. ތަބީއީ ގޮތެއްގައި ލޭއައުން ހުއްޓުމަށް އެހީވެދޭ ބައެއްކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

1- ލޭބޭރުވުމުން ލޭއެކުލެވޭ ނިސްބަތް ދަށްވުމުން ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްވާގޮތްވެއެވެ.ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްވުމަކީ އިތުރަށް ލޭބޭރުވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ސްޓްރޯކްޖެހުން

hithuge-baliހިތުން މުޅި ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ލޭ ފޮނުވައިދެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އޮކްސިޖަން އާއި އެހެނިހެން ކާނާ، އެކި ޓިޝޫތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބުރޫ އަރައިފިނަމަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކުރިމަތިވުން ނުވަތަ މަރުވުން ފަދަކަމެއް މެދުވެރި ވެދާނެ އެވެ. ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ފައިދާހުރި ކާނާ ނުކެއުމުންނާއި، ކަސްރަތު ނުކުރުން، އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު ކުރުވައެވެ.މިލީނާ ނުވަތަ ހީމަޓޯޗީޒިއާ

melenaމިލީނާގެ މާނައަކީ ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ކަޅުކުލައިގައި ހުރުމާއި އެކު ނުބައި ވަސްދުވުމެވެ. ހީމަޓޯޗީޒިއާގެ މާނައަކީ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި މެރޫން ކުލައިގައި ހުރުމެވެ. ބަޔާންކުރެވުނު ދެކުލައިގައި ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ހުރުމަކީ ބޮޑުކަމުދާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ލޭ އެކުލެވިގެންވާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.ސްކްރަބް ޓައިފަސް

scrub-typhus-1ސްކްރަބް ޓައިފަސް (Scrub typhus) އަކީ ރިކެޓްސިއާ ސޫސުގަމުޝީ ކިޔާ ޖަރާސީމަކުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބައްޔަށް ސޫސުގަމުޝީ ބަލި މިހެންވެސް ކިޔައެވެ. ސޫސުގަމުޝީ އަކީ ޖަޕާން ބަހުން ވަކި ދެލަފުޒެވެ. ސޫސުގަަ މިލަފްޒުގެ މާނައަކީ ''ކުޑަ އަދި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް'' މިއެވެ. މުޝީ މިލަފުޒުގެ މާނައަކީ ''މަޚްލޫޤް ނުވަތަ ދިރޭއެއްޗެއް'' މިއެވެ. އެހެންކަމުން މިބަހުގެ ޖުމްލަ މާނައަކީ ''ކުޑަ އަދި ނުރައްކާތެރި ދިރޭއެއްޗެއް'' މިއެވެ.ބޮލުގައި ރިހުން .. އެންމެންގެ ޝަކުވާއެއް

bolu_rissunބޮލުގައި ރިހުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ އެކެވެ. ފުރާވަރުގެ އުމުރުން ފެށިގެން ގޮސް އުމުރުން ދުވަސްވެ، މުސްކުޅިވެފައިވާ މީހުންގެ ވެސް އެންމެ އާންމު އެއް ޝަކުވާއަކީ ބޮލުގައި ރިހުމެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު ނަފްސާނީ، އިޖްތިމާއީ، އާއިލީ މައްސަލަތަކާއި، އިންސާނާ އަށް ޖެހޭ ތަފާތު ބަލިތަކާއި، ކެއިންބުއިމުގައި ގެންގުޅެވޭ އާދަތަކާއި، އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު އެތައްކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޮލުގައި ރިހުން މެދުވެރިކުރުވައެވެ.

 ސައި ބުއިމުން ލިބިދާނެ ބައެއް ފައިދާތައް

sai1- ސައިގައި އެންޑި އޮކްސިޑެންޓް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މިމާއްދާ އަކީ އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ކުރިމަތިވާ އުދަގޫތަކާއި ވައި ނުސާފުވުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކުން ހިމާޔަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާ އެކެވެ.

2- ކޮފީއަށްވުރެ ސައިގައި ކެފޭއިން ހުންނަ މިންވަރު މަދެވެ. 8އައުންސް ކޮފީ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ކޮފީ ޖޯޑެއްގައި 135މގ ގެ ކެފޭއިން އެކުލެވެއެވެ.ބަނޑުހިކުން

bandu_hikunއާންމުގޮތެއްގައި ބޮޑުކަމުދިއުމުގެ އާދަ އަދި ދެވޭ މިންވަރު އެކިމީހުންނަށް ތަފާތެވެ. ބައެއްމީހުން ދުވާލަކު ދެފަހަރު ބޮޑުކަމުދާ އިރު އަނެއްބައި މީހުންނަށް 3-2 ދުވަހުން އެއްފަހަރު ދެވެއެވެ. ''ބަނޑުހިކުން'' މިބަސް ބުނެވެނީ ޢާންމުކޮށް ދެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަދުން ބޮޑުކަމުދާން ޖެހުމުން، ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ހަރުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑުކަމުދާން އުދަގޫވުމުން، ދެވޭ މިންވަރު މަދުވުމަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.ތިމާވެއްޓާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ޞިއްޙަތު

thimaaveshi-maskathuge-maahuluސާފުތާހިރު ވެއްޓެއް ލިބިފައިވުމަކީ މުޖުތަމައެއް ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި އިންސާނާ ހެދިބޮޑުވުމަށާއި، ތަފާތު ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސާފުތާހިރު ވެއްޓަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަޞްދަރެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއާއި ތިމާގެ އާއިލާ، އަދި އެކުވެރިންނާއި މުޖުތަމައުގެ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައިޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.