ހުކުރު20200807

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޞިއްޙަތު

ދުންފަތުގެ ދުމުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ލިބޭގެއްލުމަކީ ކޮބާ؟

dhunfathuge-gellun-kudakudhinnnaދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ކެޕްޕޭން ތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ދުންފަތުން ލިބޭގެއްލުން އެގި ދުންފަތާއި، ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ތިމާގެ ޅަދަރިންނަށް ކުރާ ގެއްލުންދެނިވި އަސަރު އެގޭނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މުޅިންހުއްޓާލާނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ދިހަ ކަމެއް !

dhunfai-huttun-10kameiދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބަލާފައި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާ ގިނަމީހުން އެކަން ހުއްޓާލަނީ މަޑުމަޑުން އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލުގައި މިގޮތަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާ އުސޫލުންނެވެ.ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން

dhunfathuge-isthiumaalu-kurunމިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދުންފަތު ގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޞިއްހަތަށް ލިބިދޭ މަންފާއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އެއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑުވެފައި ނުރައްކާތެރި ވާތީ އެވެ.ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަކީ ކޮބާ

furagas-faraathu-bali-2ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔޭ ބުނެވެނީ ބޮޑުކަމުދާ ދޮރު ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތް ހިމެނޭ ހިސާބުގައިވާ ލޭހޮޅިތައް ނުވަތަ ލޭނާރުތައް ދެމި، ފުޅާވެ ފުއްޕުމަށް ނިސްބަތް ކޮށެވެ. ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ''ޕައިލްސް'' ނުވަތަ ''ހެމޮރޮއިޑްސް'' އޭ ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. މިބަލީގެ އުދަގޫ އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވަނީ 20އަހަރާއި 50އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ.ދުންފަތުން ... ހައްތާވެސް ގެއްލުން

dhunfathun-hattaves-gellun 2005ވަނަ އަހަރު ޖެހޭއިރު، އަހަރަކު މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 10 މިލިއަނަށް އަރާނެއެވެ. މިވަގުތު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ 650 މިލިއަން މީހުންނަކީ، ޞިއްޙި ގޮތުން ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވެފައި ތިބިބައެކެވެ. ބަލިތައް ޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ސަބަބުތަކުގެ، ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނާގައި ވަނީވެސް ދުންފަތްކަން ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ޞިއްޙީ ނުރެއްކަލެއް ނޫނެވެ.އަޔަން ޑެފިސިއެންސީ އެނީމިއާ

iron-deficiencyއެނީމިއާގެ އެންމެ އާންމުވައްތަރަކީ މިއީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް %20 އަންހެނުންނަށް އަދި %3 ފިރިހެނުންނަށް ދަނގަޑު މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެކިބައިތަކަށް އޮކްސިޖަން އުފުލާ ''ހީމޯގްލޯބިން'' ގެ އުފެދުމަށް ދަގަނޑަކީ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ދަނގަޑު ލިބެނީ ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ތެރެއިންނެވެ. ދަނގަޑާނުލައި އޮކްސިޖަން ޓިޝޫތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ދަތިވެއެވެ. އޮކްސިޖަން އަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ހަތާތަކެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާއެކެވެ.މަދިރި އަދި މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބަލިތައް

madhiri-adhi-eyge-baliއާންމުގޮތެއްގައި 3ވައްތަރެއްގެ މަދިރި އުޅެއެވެ. އެއީ ''އީދްސް އިޖިޕްޓި''، ''ކިއުލެކްސް ޕައިޕިއެންސް''، އަދި ''އެނޯފިލީންސް'' އެވެ. އެނޯފިލިންސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ''އެނޯފީލްސް ފެރޯއެންސިސް''، ''އެނޯފީލްސް މަލްޓިކޮލަރ''، ''އެނޯފީލްސް ސާޖެންޓީ''، އަދި ''އެނޯފީލްސް ގެމްބިއާ'' ފަދަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.ދުނިޔޭގެހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް މަދިރި އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ހޫނު ގައުމުތަކުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް މަދިރި ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބަލިވެއިނުމާއި ވިދިގެން އަންހެނުންގެ ހަށިގަޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

maabadu-anna-badhaluމާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ޖިންސުއްލަތީފުންނަށް ދެތިން ނަޞޭހަތެއް!

jinsulatheef-nasehai(1) ފަރުޖު ނުވަތަ ނުވަތަ އަންހެނާގެ ކުރިމަތީ ފަރާތް ބޮޑުކަމުގޮސްނިމިގެން ސާފުކުރާއިރު ކުރިމަތިން ފަހަތަށް ވާގޮތަށް ނުވަތަ މަތިން ތިރިއަށްވާގޮތަށް އަތްގެންގޮސްގެން ސާފުކުރާށެވެ. ފެނުން ނުވަތަ ޓިޝޫ ފަދަ އެއްޗަކުން ސާފުކުރިނަމަވެސް މިބީދައިން އަމަލު ކުރާށެވެ. މިބީދައިން ސާފުކުރުމުން ފުރަގަސްފަރާތުން ކުރިމަތީފަރާތަށް އެކި އެކި ޖަރާސީމްތައް ވާސިލްވުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ.ހީމަޓޫރިއާ

hematuriaހީމަޓޫރިއާ އަކީ ކޮބާ ؟ ހީމަޓޫރިއާގެ މާނައަކީ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގައި ލޭހުރުމެވެ. ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ލޭހުރުން މެދުވެރިކުރުވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވެއެވެ. ހީމަޓޫރިއާގެ ފަރުވާ ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އޭގެ ސަބަބުގެ މައްޗަށެވެ. ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި ލޭހުންނަށް ދިމާވީ ކުޑަކަމުދާތަކެތި އުފައްދާ ބޭރުކުރާ ނިޒާމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމަށް ޚާއްޞަ އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ރާފަދައިން، މަސްތުވާތަކެތިވެސް ޙަރާމް

masthuvaathekethiކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި، ރަލަކީ ޙަރާމް އެއްޗެއް ކަން ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަކަން ވަރަށް ގިނަމީހުން ދަނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދޭތިން ކުރެ އެކައްޗެއްގައިވެސް ''މަސްތުވާ ހިކި އެއްޗެހި'' ގެ ވަހަކައެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި އެހެން ވީމާ އެއަށް ރަލުގެ ޙުކުން ނާންނާނެ ކަމަށް މީހަކު ހީކޮށްފާނެއެވެ. އެއްފަހަރަކު ކުއްޖަކު މިހެން ބުނިއަޑުވެސް އިވުނެވެ.

ހިކިކޮށް އަދި ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޙަޝީޝް، ހިރޮއިން، ކޮކެއިން އަފިހުން އަދި މިނުންވެސް މިފަދަ ''މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ'' ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމް ދީނުގައި ޙަރާމް ތަކެއްޗެކެވެ.އަލްކޮހޯލް

alchiholއަލްކޮހޯލްއަކީ މޭބިސްކަދުރު، ގޮދަން، އުއްދަނޑި ފަދަ ގަސްގަހުގައި އަޅާ ބާވަތްތަކުން ނެގޭ ، ހިމޭން ކުރުވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. އަލްކޮހޯލަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ގުނަވަނަކަށްވެސް އޭގެ ނުބައި އަސަރު ކުރުވާ ވަރަށް ވަރުގަ މާއްދާއެކެވެ. ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް އަލްކޮހޯލް ދިއުމުން އޭގެ ތާސީރު ލޭގެ ޒަރީޢާއިން ސިކުނޑި ، ގޮހޮރު މޭގަނޑު ކިޑްނީ ފަދަ ގުނަވަންތަކަށް ކުރެއެވެ.މަސްތުވާތަކެތި : ހުސް ގެއްލުމާއި ހަލާކު

masthuvaa-thakethi-hus-gellunދުނިޔޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވައިގައި ގާތްގަނޑަކަށް 180 މިލިއަން މީހުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެމުންދަނީކީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދީނީ ގޮތުން ބޮޑު ފާފައެއް ކޮށް، ހެއްދެވި ފަރާތަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ އިތުރުން، މިކަމުގެ ގެއްލުންތައް، އެމީހުން އުޅޭ މުޖްތަމަޢުތަކާށާއި، ޤައުމުތަކަށްވެސްދަނީ ލިބެމުންނެވެ.ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.