ހުކުރު20200807

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ބަލިތައް

ކެންސަރާއި، އިންސާނުންނާއި ހުރީ ކޮންގުޅުމެއް؟

cancer-insaanunna-huree-kon-gulhumeiދެޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް ކެންސަރު ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ވައްތަރުގެ ކެންސަރު އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ޖެހޭއިރު އަނެއްބައި ވައްތަރުގެ ކެންސަރު ގިނައިން ޖެހެނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރާއި، އަގައިގެ ކެންސަރު ފިރިހެނުންނަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް އިތުރެވެ. އެއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި، ރާބުއިން ފަދަ އަމަލު ތަކަކީ އަންހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީއެވެ.

ތަފްޞީލު...އަތާއި، ފައި، އަދި އަނގައިގެ ބަލި

hand-and-mouth-mainއަތާއި، ފައި، އަދި އަނގައިގެ ބައްޔަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެންނަމުންދާ ބައްޔެކެވެ. އާންމުކޮށް މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ބައްޔަކަށް ވިޔަސް މަދުން ނަމަވެސް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޖެހެއެވެ. ދޭތެރެއިން ރޯގާ ތަކުގެ ސިފައިގައި ފާއިތުވެ ދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވެސް މިބަލި ފެނިފައި ވެއެވެ. އަތާއި،ފައި، އަދި އަނގައިގެ ބަލި(Hand foot and mouth disease) އަކީ ވައިރަސް އަކުން ޖެހޭ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ތުއްތު ކުދިންނާއި، އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަތުގައި ކޮބަޑިޖެހުމުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް؟

dhaiކޮބަޑި ނުވަތަ ޕްލޭގް އަކީ، ދަތުގެ ބޭރުގައި، އުފެދޭ، ބެކްޓީރިޔާގެ ފަށަލައެކެވެ. މިއީ ތަތްކަން ހުންނަ ފަށަލައެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ދަތުގައި ދޫޖެހޭއިރު، އަޅައިގަންނަގޮތް އިޙްސާސްވާނެއެވެ. ދަތްނޫނގުޅާ ގިނަ އިރު ހުރުމުން މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ކަށި ވިދުރި

kashi-vidhuriމިއީ ޑީއެންއޭ ވައިރަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝާމިލްވާ ''ޕޮކްސް'' ގުރޫޕުގެ ވައިރަސްއެއް ކަމުގައިވާ ''ވޭރިއޯލާ'' ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ގައިންގަޔަށްއަރާ ބައްޔެކެވެ. މިވައިރަސްގެ ދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ކަށިވިދުރި ޖައްސާ ''ވޭރިއޯލާ މޭޖަރ'' ވައިރަސްއާއި ''އެލަސްޓްރިމް'' ކިޔާ ބައްޔެއް ޖައްސާ ''ވޭރިއޯލާ މައިނާރ'' ވައިރަސް އެވެ.

ތަފްޞީލު...ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު : ދުންފަތުގެ މިތުރު

lung cancerއެންމެ ޢާއްމުކޮށްޖެހޭ ކެންސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ލިސްޓުކުރެވެނީ ދެވަނައަށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށް، ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހެމުން އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 1940 ވަނަ އަހަރުގައި، ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުޖެހިފައި ތިބި އަންހެނުންގެ ރޭޓު އުޅުނީ ކޮންމެ 100،000 އަކުން 7 ގައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިރޭޓު އުޅެނީ ކޮންމެ 100،000 އަކުން 42 ގައެވެ. މިކެންސަރު ޖެހުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުންކަމަށް، ހުރިހާ ދިރާސާއަކުންހެން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ތަފްޞީލު...ދޫނި ރޯގާ

avian-influenza1އިންފުލުއެންޒާ އަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ފަދައިން ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ އަރިދަފުސް ރޯގާ އެކޭ އެއްފަދަ ބައްޔެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަރުވާކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވެނީ ވެސް އަރިދަފުސް ރޯގާ އެކޭ އެއްބީދައިންނެވެ. އަދި އެއް އުސޫލެއްގެ މަތީންނެވެ. ދޫނި ރޯގާ އަކީ އިންފުލުއެންޒާގެ ވައްތަރެއްކަމުން ދޫނި ރޯގާގެ ފަރުވާ ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ މިގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެހެންކަމުން ދޫނި ރޯގާ އަށްވެސް، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފަރުވާ ދެވެނީ ކުރިމަތިވެފައިވާ އުދަނގޫތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

ތަފްޞީލު...ކަށި ފީވުން

kashi-feevunއުމުރުން ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވުމުން ވަރަށް ގިނަ މީހުނަށް ކަށީގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއެވެ. ހަމަ މިހެން ފުރާވަރަށް އަޅާ އުމުރުގެ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ކެލްސިއަމްއާއި، ފޮސްފަރަސް އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއެވެ. މިފަދަ އިރުޝާދު ތަކުގެ ބޭނުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ކަށިތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ.

ތަފްޞީލު...އޮށާޅަ: ޒުވާންކަމުގެ ހަތުރެއް

oshaalhaގައިގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މޫނުގައި ބިހިނެގުމަކީ، ފުރާވަރުގެވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިއީވަކި ޢުމުރަކަށް ޚާއްޞަ ހަމުގެ ބައްޔެއްނޫނެވެ. ޓީން އޭޖްއަށް ވުރެމަތިން ، ޢުމުރުން 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނަށްވެސް މިކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.