ދުންފަތް އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/feed/atom.html 2019-02-13T08:28:38+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 2015-12-11T14:50:32+02:00 2015-12-11T14:50:32+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/dhunfai-control-raajje.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfai-control-raajje.jpg" alt="dhunfai control raajje" width="560" height="356" />ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް</p> <p>• 1979: ދުންފަތުގެ ހުރިހާ ބާވަތަކުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ %30 އިތުރުކުރެވުނު!<br />• 1982: ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރުމަށާއި، ދުންފަތުގެ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ގޮވާލެއްވި! މިގޮވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން ދުންފަތުން ލިބޭ ޞިއްޙީ ގެއްލުންތަކާމެދު ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހަރުދަނާ ކުރެވުނު!<br />• 1984 : ގައުމީ ޓީވީ އަދި ގައުމީ ރޭޑިޔޯ އިން ދުންފަތުގެ އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކުރެވުނު!<br />• 1991 : ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވިއްކުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއްކަން ކަނޑައެޅުން!</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfai-control-raajje.jpg" alt="dhunfai control raajje" width="560" height="356" />ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް</p> <p>• 1979: ދުންފަތުގެ ހުރިހާ ބާވަތަކުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ %30 އިތުރުކުރެވުނު!<br />• 1982: ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރުމަށާއި، ދުންފަތުގެ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ގޮވާލެއްވި! މިގޮވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން ދުންފަތުން ލިބޭ ޞިއްޙީ ގެއްލުންތަކާމެދު ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހަރުދަނާ ކުރެވުނު!<br />• 1984 : ގައުމީ ޓީވީ އަދި ގައުމީ ރޭޑިޔޯ އިން ދުންފަތުގެ އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކުރެވުނު!<br />• 1991 : ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވިއްކުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއްކަން ކަނޑައެޅުން!</p> </div> ދުންފަތުގެ ދުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް 2015-12-11T03:34:58+02:00 2015-12-11T03:34:58+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/dhunmun-libey-gellun.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/sihhath/dhunfai/negetive-smoking.jpg" alt="negetive smoking" width="404" height="556" /></p> <p>ނުސީދާގޮތެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އެހެން މީހަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ބޭރުވެގެންދާ ދުން އެކަން ނުކުރާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލްވުމެވެ. މައިމީހާ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހަކަށްވެފައި ބަފައި މީހާއަކީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހެއްނަމަ، ބަފައި މީހާ މައިމީހާގެ ކައިރީގައި ހުރެގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ހިނދު، މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ދުންފަތުގެ ދުން ވިހަ މާއްދާތަކާއެކު ވާޞިލްވެގެން ދެއެވެ. ނަތީޖާ އަކީ ބަނޑުގައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/sihhath/dhunfai/negetive-smoking.jpg" alt="negetive smoking" width="404" height="556" /></p> <p>ނުސީދާގޮތެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އެހެން މީހަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ބޭރުވެގެންދާ ދުން އެކަން ނުކުރާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލްވުމެވެ. މައިމީހާ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހަކަށްވެފައި ބަފައި މީހާއަކީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހެއްނަމަ، ބަފައި މީހާ މައިމީހާގެ ކައިރީގައި ހުރެގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ހިނދު، މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ދުންފަތުގެ ދުން ވިހަ މާއްދާތަކާއެކު ވާޞިލްވެގެން ދެއެވެ. ނަތީޖާ އަކީ ބަނޑުގައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމެވެ.</p> </div> ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުން 2015-12-11T02:42:55+02:00 2015-12-11T02:42:55+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/dhunafathuge-isthumaal-kurun-huttaalun.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/sihhath/dhunfai/stop-smoking.jpg" alt="stop smoking" width="666" height="422" />ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ހުއްޓާލަން ނިންމުމަކީ ދުންފަތާއި ނުލައި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރުމަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ އެކަމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ މިއީ ގިނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުވާ ކަމެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/sihhath/dhunfai/stop-smoking.jpg" alt="stop smoking" width="666" height="422" />ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ހުއްޓާލަން ނިންމުމަކީ ދުންފަތާއި ނުލައި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރުމަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ އެކަމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ މިއީ ގިނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުވާ ކަމެކެވެ.</p> </div> ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ދިހަ ކަމެއް ! 2005-06-01T05:24:26+03:00 2005-06-01T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/dhunfai-huttun-10kamei.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfai-huttun-10kamei.jpg" alt="dhunfai-huttun-10kamei" width="338" height="507" border="1" />ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބަލާފައި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާ ގިނަމީހުން އެކަން ހުއްޓާލަނީ މަޑުމަޑުން އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލުގައި މިގޮތަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާ އުސޫލުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfai-huttun-10kamei.jpg" alt="dhunfai-huttun-10kamei" width="338" height="507" border="1" />ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބަލާފައި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާ ގިނަމީހުން އެކަން ހުއްޓާލަނީ މަޑުމަޑުން އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލުގައި މިގޮތަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާ އުސޫލުންނެވެ.</p> </div> ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން 2005-05-31T05:24:26+03:00 2005-05-31T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/dhunfathuge-isthiumaalu-kurun.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfathuge-isthiumaalu-kurun.jpg" alt="dhunfathuge-isthiumaalu-kurun" width="380" height="451" border="1" />މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދުންފަތު ގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޞިއްހަތަށް ލިބިދޭ މަންފާއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އެއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑުވެފައި ނުރައްކާތެރި ވާތީ އެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfathuge-isthiumaalu-kurun.jpg" alt="dhunfathuge-isthiumaalu-kurun" width="380" height="451" border="1" />މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދުންފަތު ގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޞިއްހަތަށް ލިބިދޭ މަންފާއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އެއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑުވެފައި ނުރައްކާތެރި ވާތީ އެވެ.</p> </div> ދުންފަތުން ... ހައްތާވެސް ގެއްލުން 2005-05-03T05:24:26+03:00 2005-05-03T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/dhunfathun-hattaves-gellun.html ކަވާސާ.ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfathun-hattaves-gellun.jpg" alt="dhunfathun-hattaves-gellun" align="left" border="1" /> 2005ވަނަ އަހަރު ޖެހޭއިރު، އަހަރަކު މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 10 މިލިއަނަށް އަރާނެއެވެ. މިވަގުތު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ 650 މިލިއަން މީހުންނަކީ، ޞިއްޙި ގޮތުން ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވެފައި ތިބިބައެކެވެ. ބަލިތައް ޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ސަބަބުތަކުގެ، ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނާގައި ވަނީވެސް ދުންފަތްކަން ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ޞިއްޙީ ނުރެއްކަލެއް ނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" src="images/stories/sihhath/dhunfai/dhunfathun-hattaves-gellun.jpg" alt="dhunfathun-hattaves-gellun" align="left" border="1" /> 2005ވަނަ އަހަރު ޖެހޭއިރު، އަހަރަކު މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 10 މިލިއަނަށް އަރާނެއެވެ. މިވަގުތު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ 650 މިލިއަން މީހުންނަކީ، ޞިއްޙި ގޮތުން ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވެފައި ތިބިބައެކެވެ. ބަލިތައް ޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ސަބަބުތަކުގެ، ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނާގައި ވަނީވެސް ދުންފަތްކަން ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ޞިއްޙީ ނުރެއްކަލެއް ނޫނެވެ.</p> </div> ރާފަދައިން، މަސްތުވާތަކެތިވެސް ޙަރާމް 2004-07-03T07:00:00+03:00 2004-07-03T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/raafadhain-masthuvaathakethhi-ves-haraam.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/masthuvaathekethi.jpg" alt="masthuvaathekethi" width="608" height="439" border="1" />ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި، ރަލަކީ ޙަރާމް އެއްޗެއް ކަން ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަކަން ވަރަށް ގިނަމީހުން ދަނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދޭތިން ކުރެ އެކައްޗެއްގައިވެސް ''މަސްތުވާ ހިކި އެއްޗެހި'' ގެ ވަހަކައެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި އެހެން ވީމާ އެއަށް ރަލުގެ ޙުކުން ނާންނާނެ ކަމަށް މީހަކު ހީކޮށްފާނެއެވެ. އެއްފަހަރަކު ކުއްޖަކު މިހެން ބުނިއަޑުވެސް އިވުނެވެ.</p> <p>ހިކިކޮށް އަދި ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޙަޝީޝް، ހިރޮއިން، ކޮކެއިން އަފިހުން އަދި މިނުންވެސް މިފަދަ ''މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ'' ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމް ދީނުގައި ޙަރާމް ތަކެއްޗެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/masthuvaathekethi.jpg" alt="masthuvaathekethi" width="608" height="439" border="1" />ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި، ރަލަކީ ޙަރާމް އެއްޗެއް ކަން ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަކަން ވަރަށް ގިނަމީހުން ދަނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދޭތިން ކުރެ އެކައްޗެއްގައިވެސް ''މަސްތުވާ ހިކި އެއްޗެހި'' ގެ ވަހަކައެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި އެހެން ވީމާ އެއަށް ރަލުގެ ޙުކުން ނާންނާނެ ކަމަށް މީހަކު ހީކޮށްފާނެއެވެ. އެއްފަހަރަކު ކުއްޖަކު މިހެން ބުނިއަޑުވެސް އިވުނެވެ.</p> <p>ހިކިކޮށް އަދި ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޙަޝީޝް، ހިރޮއިން، ކޮކެއިން އަފިހުން އަދި މިނުންވެސް މިފަދަ ''މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ'' ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމް ދީނުގައި ޙަރާމް ތަކެއްޗެކެވެ.</p> </div> އަލްކޮހޯލް 2004-06-26T05:24:26+03:00 2004-06-26T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/alchohol.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/alchihol.jpg" alt="alchihol" width="608" height="408" border="1" />އަލްކޮހޯލްއަކީ މޭބިސްކަދުރު، ގޮދަން، އުއްދަނޑި ފަދަ ގަސްގަހުގައި އަޅާ ބާވަތްތަކުން ނެގޭ ، ހިމޭން ކުރުވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. އަލްކޮހޯލަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ގުނަވަނަކަށްވެސް އޭގެ ނުބައި އަސަރު ކުރުވާ ވަރަށް ވަރުގަ މާއްދާއެކެވެ. ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް އަލްކޮހޯލް ދިއުމުން އޭގެ ތާސީރު ލޭގެ ޒަރީޢާއިން ސިކުނޑި ، ގޮހޮރު މޭގަނޑު ކިޑްނީ ފަދަ ގުނަވަންތަކަށް ކުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/alchihol.jpg" alt="alchihol" width="608" height="408" border="1" />އަލްކޮހޯލްއަކީ މޭބިސްކަދުރު، ގޮދަން، އުއްދަނޑި ފަދަ ގަސްގަހުގައި އަޅާ ބާވަތްތަކުން ނެގޭ ، ހިމޭން ކުރުވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. އަލްކޮހޯލަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ގުނަވަނަކަށްވެސް އޭގެ ނުބައި އަސަރު ކުރުވާ ވަރަށް ވަރުގަ މާއްދާއެކެވެ. ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް އަލްކޮހޯލް ދިއުމުން އޭގެ ތާސީރު ލޭގެ ޒަރީޢާއިން ސިކުނޑި ، ގޮހޮރު މޭގަނޑު ކިޑްނީ ފަދަ ގުނަވަންތަކަށް ކުރެއެވެ.</p> </div> މަސްތުވާތަކެތި : ހުސް ގެއްލުމާއި ހަލާކު 2004-06-26T05:24:26+03:00 2004-06-26T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/masthuvaa-thakethi-hus-gellun.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/masthuvaa-thakethi-hus-gellun.jpg" alt="masthuvaa-thakethi-hus-gellun" width="608" height="405" border="1" />ދުނިޔޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވައިގައި ގާތްގަނޑަކަށް 180 މިލިއަން މީހުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެމުންދަނީކީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދީނީ ގޮތުން ބޮޑު ފާފައެއް ކޮށް، ހެއްދެވި ފަރާތަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ އިތުރުން، މިކަމުގެ ގެއްލުންތައް، އެމީހުން އުޅޭ މުޖްތަމަޢުތަކާށާއި، ޤައުމުތަކަށްވެސްދަނީ ލިބެމުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/masthuvaa-thakethi-hus-gellun.jpg" alt="masthuvaa-thakethi-hus-gellun" width="608" height="405" border="1" />ދުނިޔޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވައިގައި ގާތްގަނޑަކަށް 180 މިލިއަން މީހުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެމުންދަނީކީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދީނީ ގޮތުން ބޮޑު ފާފައެއް ކޮށް، ހެއްދެވި ފަރާތަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ އިތުރުން، މިކަމުގެ ގެއްލުންތައް، އެމީހުން އުޅޭ މުޖްތަމަޢުތަކާށާއި، ޤައުމުތަކަށްވެސްދަނީ ލިބެމުންނެވެ.</p> </div> މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ.. ބައެއް ސަބަބު 2004-05-03T05:24:26+03:00 2004-05-03T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/masthuvaa-thakethi-vabaa-sababu.html ކަވާސާ.ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/masthuvaa-thakethi-vabaa-sababu.jpg" alt="masthuvaa-thakethi-vabaa-sababu" width="608" height="401" border="1" />ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާއާ ނުލާ އަމިއްލައަށް ފާޑުފާޑުގެ ބޭސް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން ، މިސާލަކަށް ނިދި މަދުވުމުން ނުވަތަ ހާސްވުމުން ބޭހާ ދިމާއަށް އެނބުރުން . ނަތީޖާއަކީ ނޭގި ހުއްޓާ މިފަދަ ބޭހަށް ދެވިހިފުން އަދި ފަހުން އެއަށްވުރެ ބާރުގަދަ ބޭސް ހޯދަން ޖެހި ، އެންމެ ފަހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މިސްރާބު ޖެހުން ...</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/masthuvaa-thakethi-vabaa-sababu.jpg" alt="masthuvaa-thakethi-vabaa-sababu" width="608" height="401" border="1" />ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާއާ ނުލާ އަމިއްލައަށް ފާޑުފާޑުގެ ބޭސް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން ، މިސާލަކަށް ނިދި މަދުވުމުން ނުވަތަ ހާސްވުމުން ބޭހާ ދިމާއަށް އެނބުރުން . ނަތީޖާއަކީ ނޭގި ހުއްޓާ މިފަދަ ބޭހަށް ދެވިހިފުން އަދި ފަހުން އެއަށްވުރެ ބާރުގަދަ ބޭސް ހޯދަން ޖެހި ، އެންމެ ފަހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މިސްރާބު ޖެހުން ...</p> </div> މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ތާރީޚް 2004-05-03T05:24:26+03:00 2004-05-03T05:24:26+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/masthuvaa-thakethi-thaarekh.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/masthuvaa-thakethi-thaarekh.jpg" alt="masthuvaa-thakethi-thaarekh" width="608" height="369" border="1" />މަސްތުވާ ތަކެތި އެއީ ހުންނަ އެއްޗެއްކަން އިންސާނުންނަށް އެގިގެން މިއުޅެނީ، މިއަދަކު އިއްޔެއަކު ނޫނެވެ. މާ ކުރީ އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެވެސް އިންސާނުންނަށް، މަސްތުވާތަކެތި އެގިފައިވެއެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގެ މީހުން އެމީހުންގެ ފައްޅި، ހިލަ، ފާރުފަދަ ތަންތާގައި ކަނޑާނަގާފައި ނުވަތަ ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން ތަކުން މަސްތަވާ ތަކެއްޗަކީ އެމީހުން ދަންނަ އެއްޗެހި ތަކެއްކަން ދޭހަކޮށްދެއެވެ. ކުރީގެ ހިންދީން ޤަބޫލު ކުރި ގޮތުގައި އެމީހުން އިލާހެއް ކަމަށް ބަލާ ''ޝިވާ'' ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ކެނަބިސް ގަސް ގެނެސް އެއިން އެހެން އިލަހުންތައް ހަދައެވެ. ކުރީގެ ގުރީކު މީހުންވެސް އެމީހުންގެ މަޤްބަރާތަކާއި ފައްޅިތަކުގައި ކެނަބިސް ގަސް ކުރަހާފައިވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/masthuvaa-thakethi-thaarekh.jpg" alt="masthuvaa-thakethi-thaarekh" width="608" height="369" border="1" />މަސްތުވާ ތަކެތި އެއީ ހުންނަ އެއްޗެއްކަން އިންސާނުންނަށް އެގިގެން މިއުޅެނީ، މިއަދަކު އިއްޔެއަކު ނޫނެވެ. މާ ކުރީ އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެވެސް އިންސާނުންނަށް، މަސްތުވާތަކެތި އެގިފައިވެއެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގެ މީހުން އެމީހުންގެ ފައްޅި، ހިލަ، ފާރުފަދަ ތަންތާގައި ކަނޑާނަގާފައި ނުވަތަ ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން ތަކުން މަސްތަވާ ތަކެއްޗަކީ އެމީހުން ދަންނަ އެއްޗެހި ތަކެއްކަން ދޭހަކޮށްދެއެވެ. ކުރީގެ ހިންދީން ޤަބޫލު ކުރި ގޮތުގައި އެމީހުން އިލާހެއް ކަމަށް ބަލާ ''ޝިވާ'' ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ކެނަބިސް ގަސް ގެނެސް އެއިން އެހެން އިލަހުންތައް ހަދައެވެ. ކުރީގެ ގުރީކު މީހުންވެސް އެމީހުންގެ މަޤްބަރާތަކާއި ފައްޅިތަކުގައި ކެނަބިސް ގަސް ކުރަހާފައިވެއެވެ.</p> </div> ސިގިރެޓާއި ބެހޭ، ސުވާލު ޖަވާބު 2004-04-26T05:24:26+02:00 2004-04-26T05:24:26+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/suval-javaab.html ކަވާސާ.ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/suval-javaab.jpg" alt="suval-javaab" width="372" height="458" border="1" />ނުސީދާ ގޮތަށް ސިގިރެޓް ބުއިމޭ ބުނަނީ، އެހެން މީހެއް ސިގިރެޓި ބޮއެފައި ދޫކޮށްލާ ދުން ނުވަތަ ސިގިރެޓި އަދައިގެންދާ އިރު އެއިން އެ އަރާ ދުން، އެ މީހާގެ ގަސްތަކާއި ނުލައި ބޮއެވުމެވެ. މިސާލަކަށް މީހަކު ކޮޓަރިތެރޭ ސިގިރެޓި ބޯނަމަ، ކައިރީ ހުރި އަނެކާއަށް ސިގިރެޓި އެ ބޮވެނީ ނުސީދާ ގޮތެއްގައެވެ. ބައެއް މީހުން ހީކުރަނީ ގެއްލުން ވަނީ ހަމައެކަނި ސީދާގޮތެއްގައި ސިގިރެޓި ބޯ މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ކުށް ހީއެކެވެ. ބައްޕަ ސިގިރެޓި ބޯ ނަމަ ، ކޮޓަރީގައި އެ އޮންނަ ޅަ ދަރިފުޅަށްވެސް ގެއްލުން ލިބެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/suval-javaab.jpg" alt="suval-javaab" width="372" height="458" border="1" />ނުސީދާ ގޮތަށް ސިގިރެޓް ބުއިމޭ ބުނަނީ، އެހެން މީހެއް ސިގިރެޓި ބޮއެފައި ދޫކޮށްލާ ދުން ނުވަތަ ސިގިރެޓި އަދައިގެންދާ އިރު އެއިން އެ އަރާ ދުން، އެ މީހާގެ ގަސްތަކާއި ނުލައި ބޮއެވުމެވެ. މިސާލަކަށް މީހަކު ކޮޓަރިތެރޭ ސިގިރެޓި ބޯނަމަ، ކައިރީ ހުރި އަނެކާއަށް ސިގިރެޓި އެ ބޮވެނީ ނުސީދާ ގޮތެއްގައެވެ. ބައެއް މީހުން ހީކުރަނީ ގެއްލުން ވަނީ ހަމައެކަނި ސީދާގޮތެއްގައި ސިގިރެޓި ބޯ މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ކުށް ހީއެކެވެ. ބައްޕަ ސިގިރެޓި ބޯ ނަމަ ، ކޮޓަރީގައި އެ އޮންނަ ޅަ ދަރިފުޅަށްވެސް ގެއްލުން ލިބެއެވެ.</p> </div> ސިގިރެޓާއި ބެހޭގޮތުން އެގެން މުހިންމު ކަންތައްތައް 2004-04-26T05:24:26+02:00 2004-04-26T05:24:26+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/dhunfai/cigiret-muhummu-mauloomath.html ކަވާސާ.ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/cigiret-muhummu-mauloomath.jpg" alt="cigiret-muhummu-mauloomath" width="340" height="322" border="1" />* ދުންފަތުން އުފެއްދިފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް : ބިޑި، ސުއްޓާ، ސިގިރެޓު، ކަށިގަޑު، ގުޑުގުޑާފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައިވެސް ނިކޮޓިން ހުރޭ . * ނިކޮޓިން އަކީ، ކޮކެއިންއާއި ހިރޮއިންފަދައިން ދެވިހިފުވުމުގެ ބާރު ހުންނަ އެއްޗެއް .* ސިގިރެޓަށް ދެވިހިފުވާ އެއްޗަކީ ނިކޮޓިން، ހަށިގަޑުތެރެއަށް ނިކޮޓިން ދާތާ 7 މިނިޓު ފަހުން ސިކުޑިއަށް އަސަރު ކުރުވަން ފައްޓާ .</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/dhunfai/cigiret-muhummu-mauloomath.jpg" alt="cigiret-muhummu-mauloomath" width="340" height="322" border="1" />* ދުންފަތުން އުފެއްދިފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް : ބިޑި، ސުއްޓާ، ސިގިރެޓު، ކަށިގަޑު، ގުޑުގުޑާފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައިވެސް ނިކޮޓިން ހުރޭ . * ނިކޮޓިން އަކީ، ކޮކެއިންއާއި ހިރޮއިންފަދައިން ދެވިހިފުވުމުގެ ބާރު ހުންނަ އެއްޗެއް .* ސިގިރެޓަށް ދެވިހިފުވާ އެއްޗަކީ ނިކޮޓިން، ހަށިގަޑުތެރެއަށް ނިކޮޓިން ދާތާ 7 މިނިޓު ފަހުން ސިކުޑިއަށް އަސަރު ކުރުވަން ފައްޓާ .</p> </div>