އަންގާރަ20201124

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ބަރަބޯ

baraboa_1

baraboa_2

- ބަރަބޮލުގައި ވިޓަމިން އީ، ވިޓަމިން ސީ އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ތަކާއި، ބީޓާ ކެރޮޓީން އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މިބުނި މާއްދާތައް ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަރު، ހިތުގެ ބަލިތައް، ލޯފުސްވުން، އަދި ސްޓްރޯކް ޖެހުން ފަދަ ބަލިތަކާއި ދުރުކޮށްދެއެވެ.

baraboa_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.