Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ ބަރަބޯ

ބަރަބޯ

baraboa_1

baraboa_2

- ބަރަބޮލުގައި ވިޓަމިން އީ، ވިޓަމިން ސީ އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ތަކާއި، ބީޓާ ކެރޮޓީން އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މިބުނި މާއްދާތައް ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަރު، ހިތުގެ ބަލިތައް، ލޯފުސްވުން، އަދި ސްޓްރޯކް ޖެހުން ފަދަ ބަލިތަކާއި ދުރުކޮށްދެއެވެ.

baraboa_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

Comments