ހޮނިހިރު20201114

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ކޮޕީ ފަތް / ކޭލް

copy_fai_1

copy_fai_2

- ކެންސަރާއި އިދިކޮޅު ކެމިކަލްތައް އެކުލެވިގެންވާ މިފަތަކީ ތަފާތު ސަޓަނި، ސެލެޑް ތައް އަދި ކާއިރު ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ފަތެކެވެ. ބީޓާ ކެރޮޓީން އަދި ލިއުޓީން ކިޔާ މާއްދާއެއް ކޮޕީ ފަތުގައި ހުރެއެވެ. ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހުން ކުޑަކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ.

copy_fai_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.