Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ ކޮޕީ ފަތް / ކޭލް

ކޮޕީ ފަތް / ކޭލް

copy_fai_1

copy_fai_2

- ކެންސަރާއި އިދިކޮޅު ކެމިކަލްތައް އެކުލެވިގެންވާ މިފަތަކީ ތަފާތު ސަޓަނި، ސެލެޑް ތައް އަދި ކާއިރު ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ފަތެކެވެ. ބީޓާ ކެރޮޓީން އަދި ލިއުޓީން ކިޔާ މާއްދާއެއް ކޮޕީ ފަތުގައި ހުރެއެވެ. ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހުން ކުޑަކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ.

copy_fai_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

 

Comments