Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް

ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް

kaanaa-main

 ބޭނުންފުޅުވާ ބާވަތަކަށް ފިތާލައްވާ!

ކާނާގެ ބާވަތް

               ކާނާގެ ބާވަތް                

ކާނާގެ ބާވަތް

ދޮންކެޔޮ

ފަޅޯ

އަނބު

ކަރާ

ފޭރު

އާފަލު

އަންނާރު

ލުނބޯ

ޖުމުހޫރީ މޭވާ

މުރަގަތޮޅި

ބަރަބޯ

މިރުސް

ބަށި

ދިގުތޮޅި

ކައްޓަލަ

ބޮނޑި ކޮޕީ

ކޮޕީ ފަތް

ފެހިކަންގަދަ ފަތްތައް

ބަނބުކެޔޮ

ދަނޑި އަލުވި

ކުރުބާ

ބޯށި

ފުރެއްދެ އަލަ

 

Comments