ކާނާ އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/feed/atom.html 2019-04-17T06:30:02+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ކުއްޅަވައް 2012-03-13T02:45:11+02:00 2012-03-13T02:45:11+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/kullhavah.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kullhavah.jpg" alt="kullhavah" width="608" height="502" border="1" />ކުއްޅަވައް އަކީ ބިޔަގަހެއްގައި އަޅާ ހުތް ކިހަސް މޭވާ އެކެވެ. މިހުންނަނީ މަތީގައި ބޮޑު ތާފަތެއް ލާފައި، ފުލުގައި ބޮޑު ނަގުލަށް ހުންނަ ނަރެއް ލައިފައެވެ. ކުއްޅަވައް ގަހަކީ އާންމުކޮށް ފާފަލުގައި ހެދޭ ގަހެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kullhavah.jpg" alt="kullhavah" width="608" height="502" border="1" />ކުއްޅަވައް އަކީ ބިޔަގަހެއްގައި އަޅާ ހުތް ކިހަސް މޭވާ އެކެވެ. މިހުންނަނީ މަތީގައި ބޮޑު ތާފަތެއް ލާފައި، ފުލުގައި ބޮޑު ނަގުލަށް ހުންނަ ނަރެއް ލައިފައެވެ. ކުއްޅަވައް ގަހަކީ އާންމުކޮށް ފާފަލުގައި ހެދޭ ގަހެކެވެ.</p> </div> އަހިވައް 2012-03-13T02:45:11+02:00 2012-03-13T02:45:11+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/ahivah.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/ahivah-1.jpg" alt="ahivah-1" width="367" height="466" border="1" />އަހިވައް އަކީ ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި ތިރިކޮށް ހެދޭ، ގަހެއްގައި އަޅާ ހުތް ފޮނިމޭވާ އެކެވެ.މިއީ ގިނަ މީހުންނަށް މީރު މޭވާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭގައި ހިމެނޭ ވަހުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއީ ދިވެހިން މަދުން ނަމަވެސް ކައިއުޅޭ މޭވާއެކެވެ. އަހިވައް އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ މޭވާ އެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/ahivah-1.jpg" alt="ahivah-1" width="367" height="466" border="1" />އަހިވައް އަކީ ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި ތިރިކޮށް ހެދޭ، ގަހެއްގައި އަޅާ ހުތް ފޮނިމޭވާ އެކެވެ.މިއީ ގިނަ މީހުންނަށް މީރު މޭވާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭގައި ހިމެނޭ ވަހުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއީ ދިވެހިން މަދުން ނަމަވެސް ކައިއުޅޭ މޭވާއެކެވެ. އަހިވައް އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ މޭވާ އެކެވެ.</p> </div> އަނބުޅަ 2012-03-13T02:45:11+02:00 2012-03-13T02:45:11+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/anbulha.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/anbulha.jpg" alt="anbulha" width="294" height="435" border="1" />އަނބުޅަ އަކީ ހުތް ފޮނި، މޭވާ އެކެވެ. އަނބާއި ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ މިމޭވާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މޭވާގެ ބާވަތެކެވެ. އަނބުޅަ އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ މޭވާ އެކެވެ. އަނބުޅަ ގަހުގެ މޭވާގެ އިތުރުން، އެގަހުގެ މޫ، ތޮށި، ފަތް، ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެއްޗެވެ. އަނބުޅަ ދޮންވުމުން ރަތްކުލަ، މެރޫންކުލަ، އަދި ރީނދޫކުލައިގައި ވެސް ހުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/anbulha.jpg" alt="anbulha" width="294" height="435" border="1" />އަނބުޅަ އަކީ ހުތް ފޮނި، މޭވާ އެކެވެ. އަނބާއި ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ މިމޭވާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މޭވާގެ ބާވަތެކެވެ. އަނބުޅަ އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ މޭވާ އެކެވެ. އަނބުޅަ ގަހުގެ މޭވާގެ އިތުރުން، އެގަހުގެ މޫ، ތޮށި، ފަތް، ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެއްޗެވެ. އަނބުޅަ ދޮންވުމުން ރަތްކުލަ، މެރޫންކުލަ، އަދި ރީނދޫކުލައިގައި ވެސް ހުރެއެވެ.</p> </div> އަނޯނާ 2012-03-13T02:45:11+02:00 2012-03-13T02:45:11+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/anona.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/anona-1.jpg" alt="anona-1" width="608" height="408" border="1" />އަނޯނާ އަކީ ދިވެހި އަތަ، ދަނޑިގަޑު އަތަ، ނިސްބަތްވާ އަނޯނާ އާއިލާގެ މެންބަރެކެވެ. އަނޯނާ އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާއެކެވެ. މިއީ ދޮންވުމުން ވެސް ބޭރުތޮށި ފެހިކުލައިގައި ހުންނަ މޭވާއެކެވެ. މިއީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ކާތަކެތީގައި ހިމަނައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މޭވާ އެކެވެ. އަނޯނާ އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/anona-1.jpg" alt="anona-1" width="608" height="408" border="1" />އަނޯނާ އަކީ ދިވެހި އަތަ، ދަނޑިގަޑު އަތަ، ނިސްބަތްވާ އަނޯނާ އާއިލާގެ މެންބަރެކެވެ. އަނޯނާ އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާއެކެވެ. މިއީ ދޮންވުމުން ވެސް ބޭރުތޮށި ފެހިކުލައިގައި ހުންނަ މޭވާއެކެވެ. މިއީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ކާތަކެތީގައި ހިމަނައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މޭވާ އެކެވެ. އަނޯނާ އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ.</p> </div> ކުންނާރު 2012-03-13T02:45:11+02:00 2012-03-13T02:45:11+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/kunnaaru.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kunnaaru.jpg" alt="kunnaaru" width="339" height="504" border="1" />ކުންނާރަކީ ހުތް ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ބިޔަ ގަހެއްގައި އަޅާ ކުދިކޮށް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. ކުންނާރުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުންނާރަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް ކައިއުޅޭ މޭވާއެކެވެ. ކުންނާރު ރިހާކުރު، ލޮނު، އަދި މިރުހާ އެއްކޮށްގެން ކުންނާރު މަޖާ ހަދައިގެން ވެސް ކައިއުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kunnaaru.jpg" alt="kunnaaru" width="339" height="504" border="1" />ކުންނާރަކީ ހުތް ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ބިޔަ ގަހެއްގައި އަޅާ ކުދިކޮށް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. ކުންނާރުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުންނާރަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް ކައިއުޅޭ މޭވާއެކެވެ. ކުންނާރު ރިހާކުރު، ލޮނު، އަދި މިރުހާ އެއްކޮށްގެން ކުންނާރު މަޖާ ހަދައިގެން ވެސް ކައިއުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.</p> </div> ކިވީ ފުރުޓް 2012-03-13T02:45:11+02:00 2012-03-13T02:45:11+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/kiwi.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kiwi.jpg" alt="kiwi" width="608" height="405" border="1" />ކިވީ ފުރުޓް އަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން މުއްސަދި ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ފައިދާހުރި 26 ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ކިވީ ގުނާލެވެއެވެ. ކިވީ ގައި ވެސް ތަފާތު ވިޓަމިންތަކާއި، މަޢުދަންތަކުގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kiwi.jpg" alt="kiwi" width="608" height="405" border="1" />ކިވީ ފުރުޓް އަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން މުއްސަދި ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ފައިދާހުރި 26 ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ކިވީ ގުނާލެވެއެވެ. ކިވީ ގައި ވެސް ތަފާތު ވިޓަމިންތަކާއި، މަޢުދަންތަކުގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.</p> </div> ކަށިކެޔޮ 2012-03-11T07:00:00+02:00 2012-03-11T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/kashikeyo.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kashikeyo.jpg" alt="kashikeyo" width="608" height="402" border="1" />ކަށިކެޔޮ އަކީ ކަށިކެޔޮ ގަހުގައި އަޅާ މޭވާ އެކެވެ. ކަށިކެޔޮ ހުންނަނީ ވަރުގަދަ ދަޅިގަނޑެއްގައި ވަކަކާ ވަކެއް ޖެހި ފިތި ބާރުވެފައެވެ. ކަށިކޭލުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ހުރެއެވެ. މިއީ ދިވެހިން ކައިއުޅޭ މޭވާ އެކެވެ. އާންމުކޮށް ކައިއުޅެނީ ފޮތިކޮށް ކޮށައިގެންނެވެ. އަދި ކަށިކެޔޮ ފަނި ކައްކައިގެންނާއި، ބޯހުނި ހިލައިގެންނާއި، މެޓާގަނޑު އަޅައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kashikeyo.jpg" alt="kashikeyo" width="608" height="402" border="1" />ކަށިކެޔޮ އަކީ ކަށިކެޔޮ ގަހުގައި އަޅާ މޭވާ އެކެވެ. ކަށިކެޔޮ ހުންނަނީ ވަރުގަދަ ދަޅިގަނޑެއްގައި ވަކަކާ ވަކެއް ޖެހި ފިތި ބާރުވެފައެވެ. ކަށިކޭލުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ހުރެއެވެ. މިއީ ދިވެހިން ކައިއުޅޭ މޭވާ އެކެވެ. އާންމުކޮށް ކައިއުޅެނީ ފޮތިކޮށް ކޮށައިގެންނެވެ. އަދި ކަށިކެޔޮ ފަނި ކައްކައިގެންނާއި، ބޯހުނި ހިލައިގެންނާއި، މެޓާގަނޑު އަޅައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.</p> </div> ކާށި 2012-03-11T07:00:00+02:00 2012-03-11T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/kaashi.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kaashi.jpg" alt="kaashi" width="370" height="462" border="1" />ކާށި އަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކާށިހުނި، ކާށިކިރު، ކާށިތެޔޮ، ފަދަ ބައިތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ރުކުގެ އެތުގައި އަޅާ މާތައް ބޮޑުވެ، ގޮބޮޅި،މިރި އަށްވެ، ކިހާއް، ކުރުނބާ، އަދި ގަބުޅިއަށްފަހު އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ އަކީ ފުރިހަމަ ކާއްޓަކަށް އެ ބަދަލުވުމެވެ. ކާށި ބޭނުންކުރެވޭ ބީދައިން ގަބުޅި އަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kaashi.jpg" alt="kaashi" width="370" height="462" border="1" />ކާށި އަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކާށިހުނި، ކާށިކިރު، ކާށިތެޔޮ، ފަދަ ބައިތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ރުކުގެ އެތުގައި އަޅާ މާތައް ބޮޑުވެ، ގޮބޮޅި،މިރި އަށްވެ، ކިހާއް، ކުރުނބާ، އަދި ގަބުޅިއަށްފަހު އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ އަކީ ފުރިހަމަ ކާއްޓަކަށް އެ ބަދަލުވުމެވެ. ކާށި ބޭނުންކުރެވޭ ބީދައިން ގަބުޅި އަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.</p> </div> ކަދުރު 2012-03-11T07:00:00+02:00 2012-03-11T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/kadhuru.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kadhuru-1.jpg" alt="kadhuru-1" width="608" height="405" border="1" />ކަދުރަކީ ފޮނި، އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ކަދުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ހަކަތާއި ބާރު ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންކުރާތާ ½ ގަޑިއެއް ހާއިރުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް އޭގެ ސަބަބުން ހަކަތަ ލިއްބައި ދެއެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ހުހަށް ކެއުމަށާއި، ތަފާތު ކާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކަދުރަކީ މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން އާންމުކޮށް ރޯދަ ވީއްލާގަޑީގައި ކައިއުޅޭ ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/kadhuru-1.jpg" alt="kadhuru-1" width="608" height="405" border="1" />ކަދުރަކީ ފޮނި، އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ކަދުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ހަކަތާއި ބާރު ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންކުރާތާ ½ ގަޑިއެއް ހާއިރުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް އޭގެ ސަބަބުން ހަކަތަ ލިއްބައި ދެއެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ހުހަށް ކެއުމަށާއި، ތަފާތު ކާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކަދުރަކީ މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން އާންމުކޮށް ރޯދަ ވީއްލާގަޑީގައި ކައިއުޅޭ ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ.</p> </div> އުއްދަނޑި 2012-03-10T10:45:41+02:00 2012-03-10T10:45:41+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/uddhadi.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/uddhadi-1.jpg" alt="uddhadi-1" width="608" height="404" border="1" />އުއްދަނޑި އަކީ ހަކުރު އުފައްދާ އަސާސީ މަޞްދަރެވެ. ފުރާ ފުރިހަމަވެފައިވާ އުއްދަނޑި ތޮށި ނައްޓައިގެން ކެއުމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. އަދި ފަނިގިރައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން އުއްދަނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކުރު އުފައްދާކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ބްރެޒިލް އެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/uddhadi-1.jpg" alt="uddhadi-1" width="608" height="404" border="1" />އުއްދަނޑި އަކީ ހަކުރު އުފައްދާ އަސާސީ މަޞްދަރެވެ. ފުރާ ފުރިހަމަވެފައިވާ އުއްދަނޑި ތޮށި ނައްޓައިގެން ކެއުމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. އަދި ފަނިގިރައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން އުއްދަނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކުރު އުފައްދާކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ބްރެޒިލް އެވެ.</p> </div> ސަބުދެލި 2012-03-10T10:45:41+02:00 2012-03-10T10:45:41+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/sabudheli.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/sabudheli-1.jpg" alt="sabudheli-1" width="608" height="404" border="1" />ސަބުދެއްޔަކީ އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިމޭވާގައި ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތައް އެކުލެވިފައި ވެއެވެ. މޭވާއެއްގެ ގޮތުގަޔާއި، ކައްކައިގެންނާއި، ޖޭމާއި، ސަރުބަތު، އަދި މިލްކް ޝޭކް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވެސް ސަބުދެލި ބޭނުން ކުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/sabudheli-1.jpg" alt="sabudheli-1" width="608" height="404" border="1" />ސަބުދެއްޔަކީ އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިމޭވާގައި ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތައް އެކުލެވިފައި ވެއެވެ. މޭވާއެއްގެ ގޮތުގަޔާއި، ކައްކައިގެންނާއި، ޖޭމާއި، ސަރުބަތު، އަދި މިލްކް ޝޭކް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވެސް ސަބުދެލި ބޭނުން ކުރެއެވެ.</p> </div> ނާސްޕާތީ 2012-03-10T10:45:41+02:00 2012-03-10T10:45:41+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/naaspathee.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/naaspathee.jpg" alt="naaspathee" width="608" height="389" border="1" />ނާސްޕާތީ އަކީ އާފަލް އާއި ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ވެސް ހުހަށް މޭވާގެ ގޮތުގަޔާއި، ފަނިގިރައިގެން އަދިވެސް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ މޭވާ އެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަފާތު އެތައް ކާނާގެ ބާވަތެއް ހިމެނިފައިވާ މިމޭވާގެ ތަފާތު ކުލަ ތަކާއި ވައްތަރުތައް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/naaspathee.jpg" alt="naaspathee" width="608" height="389" border="1" />ނާސްޕާތީ އަކީ އާފަލް އާއި ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ވެސް ހުހަށް މޭވާގެ ގޮތުގަޔާއި، ފަނިގިރައިގެން އަދިވެސް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ މޭވާ އެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަފާތު އެތައް ކާނާގެ ބާވަތެއް ހިމެނިފައިވާ މިމޭވާގެ ތަފާތު ކުލަ ތަކާއި ވައްތަރުތައް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.</p> </div> ޕީޗް 2012-03-10T10:45:41+02:00 2012-03-10T10:45:41+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/kaanaa/peach.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/peach.jpg" alt="peach" width="608" height="467" border="1" />ޕީޗް އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ހުތް ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތަކާއި، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ. ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެތައް ކުލަތަކެއްގެ ޕީޗް ހުރެއެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ހުންނަ ކުލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ހުދުކުލަ، އޮރެންޖް ކުލަ، ރީނދޫކުލަ، ރަތްކުލަ، އަދި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޕީޗް ހިމެނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/kaanaa/peach.jpg" alt="peach" width="608" height="467" border="1" />ޕީޗް އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ހުތް ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތަކާއި، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ. ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެތައް ކުލަތަކެއްގެ ޕީޗް ހުރެއެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ހުންނަ ކުލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ހުދުކުލަ، އޮރެންޖް ކުލަ، ރީނދޫކުލަ، ރަތްކުލަ، އަދި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޕީޗް ހިމެނެއެވެ.</p> </div>