އާދީއްތަ20201122

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މިރުސް

mirus_1

mirus_2

- އާތުރައިޓިސް ފަދަ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުން ރޯ މިރުސް ނުވަތަ ބޮޑު މިރުސް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ލަފާދެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރިހުން ކުޑަކުރުމަށް މިރުސް ކެއުން އެހީ އަކަށްވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް މާގިނައިން އަދި މާކުޅިގަދަ މިރުސް ކެއުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްނޫނެވެ.

- މިރުސް ކެއުމުން ލޭދައުރުވުން ރަގަޅުވެ، ލޭގެ އާރުގައި ''ގަނޑުލޭކޮޅު''ތައް އުފެދުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ. މިރުހަކީ ހަޖަމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވެސް އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގައި ހިގާ ''މެޓަބޮލިޒަމް''ގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ސިފައެއްގައި މަތިކުރުވައެވެ.

mirus_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.