އާދީއްތަ20201011

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ސަބުދެލި

sabudheli-1ސަބުދެއްޔަކީ އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިމޭވާގައި ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތައް އެކުލެވިފައި ވެއެވެ. މޭވާއެއްގެ ގޮތުގަޔާއި، ކައްކައިގެންނާއި، ޖޭމާއި، ސަރުބަތު، އަދި މިލްކް ޝޭކް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވެސް ސަބުދެލި ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ދިވެހި ނަން : ސަބުދެލި
އިގިރޭސި ނަން : Sapodilla
ޢިލްމީ ނަން : Manilkara Zapota

ކޮންމެ 100 ގްރާމް ގައި ލޮނުގެ ބާވަތްތައް ކޮންމެ 100 ގްރާމް ގައި އަސާސީ މާއްދާތައް
12 މިލިގްރާމް ސޯޑިއަމް 83 ކިލޯކެލަރީ ހަކަތަ
193 މިލިގްރާމް ޕޮޓޭސިއަމް 19.9 ގްރާމް ކާބޯހައިޑްރޭޓް
ކޮންމެ 100 ގްރާމް ގައި މަޢުދަންތައް 0.44 ގްރާމް ޕްރޮޓީން
21 މިލިގްރާމް ކެލްސިއަމް 1.10 ގްރާމް ފެޓް
0.086މައިކްރޯގްރާމް ކޮޕަރ 5.3 ގްރާމް ފައިބަރު
0.21 މިލިގްރާމް ދަނގަޑު ކޮންމެ 100 ގްރާމް ގައި ވިޓަމިންތައް
12 މިލިގްރާމް މެގްނީޒިއަމް 14 މައިކްރޯގްރާމް ފޮލިކް އެސިޑް
- މެންގަނީޒް 0.200މިލިގްރާމް ނިއެސިން
12 މިލިގްރާމް ފޮސްފަރަސް 0.252މިލިގްރާމް ޕެންތޮނިކްއެސިޑް
0.10 މިލިގްރާމް ޒިންކް 0.037މިލިގްރާމް ޕައިރިޑޮކްސިން
- ސިލެނިއަމް 0.020މިލިގްރާމް ރައިބޯފްލެވިން
ކޮންމެ 100 ގްރާމް ގައި ފައިޓޯނިއުޓްރިއެންޓްތައް 0.058މިލިގްރާމް ތިއެމިން
- ކެރޮޓީން އަލްފާ 60 އައިޔޫ ވިޓަމިން އޭ
- ކެރޮޓީން ބީޓާ 14.7 މިލިގްރާމް ވިޓަމިން ސީ
- ކްރިޕްޓޯޒެންތިންބީ - ވިޓަމިން އީ
- ލޫޓީންޒިއެޒެންތިން - ވިޓަމިން ކޭ
- ލައިކޯޕީން

ސަބުދެލިން ލިބޭ ޞިއްޙީ ފައިދާތައް

• ސަބުދެލީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް "ޓެނިން"(Tannin) ކިޔާ ޕޮލީފީނޯލިކް އަދި އެންޓި އޮކްސިޑެންޓް ކަމްޕައުންޑެއް ހުރެއެވެ. ޓެނިން އަކީ ޕެރަސައިޓް، ބެކްޓީރިޔާ، ވައިރަސް ފަދަ ޖަރާސީމްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން، ދުޅަތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މާއްދާ އެކެވެ. މިސަބަބާހުރެ، ބަނޑުހިކުމާއި، ފުރަގަސްފަރާތު ބަލި ފަދަ ބަލިތަކަށް ސަބުދެއްޔަކީ ރަގަޅު އެހީތެރި އެކެވެ. ޓެނިން ގައި ހިމެނޭ ދުޅަތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބާރުގެ ސަބަބުން، ގޮހޮރު ދުޅަވުން، ބަނޑުގައި ގޭސްހެދުން، މަތިންއަރާ ބަލި، އަދި ގޮހޮރުގެ ބައެއް ތަފާތު ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

• ސަބުދެލީގައި ފައިބަރު ހުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސަބުދެލިކެއުމުން ބަނޑުހިކުން ލުއިކޮށްދީ، ފަސޭހައިން ބޮޑުކަމުދެވޭގޮތް ވެއެވެ. އަދި އާންމުކޮށް ސަބުދެލި ބޭނުންކުރާނަމަ، ބަނޑުހިކުން ފަދަ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޮހޮރުގައި ޖަމާވާ ވިހަ ކެމިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުން ވެސް ފައިބަރުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ.

• ސަބުދެލީގައި އެކަށޭނަ މިންވަރަކަށް ވިޓަމިން އޭ އަދި ވިޓަމިން ސީ ހުރެއެވެ. ވިޓަމިން އޭ އަކީ ލޮލުގެ ފެނުން ރަގަޅުކޮށްދީ، ހަމަށް އޮމާންކަމާ ތާޒާކަން ގެނެސްދީ، ހަށިގަނޑުގައި ތެތްދުލިފަށްތަކަށް ފުރިހަމަކަމާ އާރޯކަން ގެނެސްދޭ މާއްދާ އެކެވެ. އަދި މިއީ އަނގަޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މާއްދާ އެއް ވެސް މެއެވެ. ވިޓަމިން ސީ އަކީ ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދީ، ތަފާތު ޖަރާސީމް އެޅުންތަކުން މިންޖުކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ.

• ސަބުދެލީގައި ދަގަނޑު، ކޮޕަރ، ޕޮޓޭސިއަމް ފަދަ މައުދަންތަކާއި، ޕެންތޮނިކް އެސިޑް، ފޮލިކް އެސިޑް، އަދި ނިއެސިން ފަދަ ވިޓަމިންތައް އެކުލެވިގެން އެވެ. މިމާއްދާ ތަކަކީ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި މާއްދާ ތަކެކެވެ.

• ކުރީ ޒަމާނުގައި ބޭރަށް ހިންގުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ޅަސަބުދލެި ފެނުކެއްކުމަށްފަހު އޭގެ ފެން ބޭނުން ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިގޮތަށް ސަބުދެލި ފަތް ދުވަސްވެ، ރީނދޫކުލައަށް ބަދަލުވުމުން އެފަތް ކައްކައިގެން، ބޭރަށްހިންގުމާއި، އަރިދަފުސް ރޯގާއަށް ފަރުވާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސަބުދެލި އޮށް ޗިސްކޮށްގެން ނެގޭދިޔަ، ގުރުދާ އާއި، މަސާނާގައި އުފެދޭ ހިލަ، ވިރުވައި ބޭރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައި ވެއެވެ. ސަބުދެލި އޮށް ޗިސްކޮށްގެން ހެދޭ ހަވާދުގަނޑު، ފަނިފަކުސަ އާއި ޖަނަވާރު ފަދަ ތަކެތި، ދަތްއެޅުން، ކަށިޖެހުން ފަދަ ކަމެއް ކުރުމުން އެތަންތަނުގައި އުގުޅަން ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ.

• މީގެ އިތުރުން ސަބުދެލިން ލިބޭ އެހެން ބައެއް ފައިދާތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

- ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ފާރުގަނޑު ފަސޭހަވުން އަވަސްކުރުވުން
- ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިކުރުން
- ދަތްތަކާއި ހިރުގަނޑު ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ބެހެއްޓުން
- ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ބާރު ރަގަޅުކޮށްދިނުން
- ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
- އުމުރުން ދުވަސްވުން (މުސްކުޅިވުން) ލަސްކުރުވުން
- ބައެއް ކަހަލަ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
- ހަށިގަނޑަށް ކާނާގައި ހިމެނޭ ދަގަނޑުގެ ބައި ނެގުން އިތުރުކުރުވުން
- ފުއްޕާމޭ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ބެހެއްޓުން
- މާގިނައިން އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުމުން ދުރުކުރުން
- ޖަރާސީމްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ތަފާތު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
- ފުރަގަސް ފަރާތު ބަލީގެ އުދަގޫ ލުއިކުރުން ނުވަތަ އެކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
- ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސަރުބީގެ މިންވަރު ހަމަހަމަ މިނެއްގައި ބެހެއްޓުން
- ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ހަކުރުގެ މިންވަރު ހަމަހަމަ މިނެއްގައި ބެހެއްޓުން
- ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

މަޢުލޫމާތު:-

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.