ބުދަ20200527

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މަންމާއިދަރިފުޅު

ފަލަ ނުވަތަ ބަރު މީހުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބަރުދަން ހެއުވަރެއްގައި ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

-heyovaru-kuraanee-kihiney-86އާދައިގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭނި ބަރުދަން ދިގުމިން މީޓާރުން ދިގުމިނާއި ގުނަކޮށް ގެއްލުމުން (ބަރުދަން/ދިގުމިން × ދިގުމިން މީޓަރުން) 18.5 – 24.9 އާއި ދޭތެރޭގައެވެ. 25 އާއި 29.9 އާއި ދޭތެރެއަށް އަރައިފިނަމަ ހަށިގަނޑު ހުންނަން ޖެހޭވަރަށްވުރެ ބަރުވީއެވެ. އަދި 30 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ ހުންނަންޖެހޭ ބަރުދަނަށްވުރެ މާބޮޑަށް ބަރުވީއެވެ. 18.5 އަށްވުރެ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ ހަށިގަނޑު ހުންނަން ޖެހޭވަރަށް ވުރެ ދަށަށް ދިޔައީއެވެ.

ތަފްޞީލު...ރަހިމުން ބޭރުގައި ގަރުބަގަތުން ނުވަތަ ދަރި އުފެދުން

rahumun-beyruga-garuba-gathun-48އޯވަރީގައި އުފެދޭބިސް (ދަރިފަނި) މަނަވީހައިވާނާއި ގުޅިއެކުވުމަށްފަހު އެ ރަހިމަށް ފެލޯޕިއަން ޓިއުބުގެ ތެރެއިންލާފާ ދަތުރު ކުރެއެވެ. ފެލޯޕިއަން ޓިއުބު ބަންދުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ހަލަކުވެފައި ނުވަތަ ބަލިޖެހިފައިވާނަމަ އެ މަގަށް ހުރަސް އެޅެއެވެ. ވުމާއެކު އުފެދެން ފަށައިފާވާ ދަރި ރަހިމުން ބޭރުގައި ބޮޑުވާން ފަށައެވެ. މިގޮތަށް އެންމެ ގިނައިން އުފެދެނީ ފެލޯޕިއަން ޓިއުބުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް ތަންތަނުގައި އުފެދުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ރަހިމުން ބޭރުގައި ރަހިމުގެ ހަތާހުރުން ނުވަތަ އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް

rahimuge-hathaa-hurun-a-49ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ އެކި ގުނަވަންތަކުގައި ހުންނަ ހަތާތަކަކީ ތަފާތު ހަތާތަކެކެވެ. އެއީ އެގުނަވަނެއްގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ރަހިމުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ހަތާތަކަށް ކިޔަނީ އެންޑޯމެޓްރިއަމްއެވެ. އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް ކިޔަނީ މިހަތާތައް ރަހިމު ނޫން ތަނެއްގައި ހުރުމަށެވެ. މިގޮތުން މިހަތާތަށް ރަހިމުން ބޭރުގައި ހުންނަ ގުނަވަން ތަކަކީ އޯވަރީ، ފެލޯޕިއަން ޓިއުބު، ހިމަ ގޮހޮރު އަދި މަސާނާއެވެ.

ތަފްޞީލު...ރަހިމުގައި ފެން (އެމްނިއޮޓިކު ފެން) ގިނަވުން (Polyhydraminos)

rahimuga-fen-ginavun-50އެމްނިއޮޓިކު ފެން އުފެއްދުމުގެ ދައުރުގައި މައިމީހާއާއި ކުޑަދަރިފުޅުވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. ބަލިވެއިދެ ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާގައި މިފެން އުފައްދަނީ މައިމީހާގެ ލެއިންނެވެ. އެއަށްފަހު މައިމީހާގެ ލޭގެ އިތުރުން ކުޑަދަރިފުޅުގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތިންނެވެ. އަދި މިފެނުގެ ބޮޑުބަޔަކީވެސް ދަރިފުޅުގެ ކުޑަކަމުދާއެއްޗިއްސެވެ. މިފެން އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ދައުރުވެ ދައިރުވެއެވެ. އަދި ދުވާލަކު އެތައްފަހަރަކު ހުންނަނީ އާވެއާވެއެވެ. މިކަމުގައި ދަރިފުޅު ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަލިވެއިނުމުން ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން.. އަނގައިގާ ކުޅު ގިނަވުން ނުވަތަ ކުޅު ދިޔާވުން.

agaigaa-kulhu-ginavun-51އަނގައިގާ ކުޅު ދިޔާވުމާއި ކުޅު ގިނަވުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަ މާބަޑު މީހުންނަށް ކުރެވޭ އިހުސާސެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މޭނުބައިކޮށް ހޮޑުލަވާނަމައެވެ. އަދި ބައެއްމަދު މާބނޑުމީހުންނަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަނގައިގާ ކުޅު ގިނަވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ބަލިވެއިނުމުން އަނގައިގާ ކުޅު ގިނަވަނީ ބަލިވެއިނުމުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޮޑުލެވޭ މީހުންނަށެވެ.

ތަފްޞީލު...އޯވަރީގައި ފެންބިހި އުފެދުން (Polycystic ovarian syndrome)

ovary-ga-fenbihi-ufedhun-80އޯވަރީގައި ފެންބަޑި އުފެދެނީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯމޯން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އަންހެން ހޯމޯން މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވުމާއެކު އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުން މަދުވެއެވެ. ބިސް އުފެދުމުގެ އިންތިޒާމު ގެއްލިގެން ދެއެވެ. އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދި ބޮޑުވާން ފަށާއިރު ފުރަތަމަ ބިސް އިންނަނީ ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ބިސް ބޮޑުވެ ފުރިހަމަ ވުމާއެކު މިކޮތަލު ފަޅައިގެން ގޮސް ބިސް އޯވަރީން ބޭރުވެއެވެ. އޯވަރީގައި ފެންބަޑި އުފެދެނީ ބިސް ބޮޑުވާއިރު މިކޮތަޅު ފަޅައިގެން ނުދިއުމުންނެވެ.

ތަފްޞީލު...ސިނާއީ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ދަރިން ހޯދުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

sinaaee-samaal-vaanjehey-kanthai-a-98ދަރިން ނުލިބޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ ލިބުން ލަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ތަފާތު ވަސީލަތް ތައް މިހާރު ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތަކަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ފިގުހު އިލްމުވެރިން ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކެކެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ހުއްދަ ނުކުރާ ކަންތަކެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ބައެއް ވަސީލަތްތަކަކީ ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަސީލަތްތަކެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.

ތަފްޞީލު...ވާންއުޅޭބައްޕަ.... ދަރިޔަކު ހޯދަން އުޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް

vaan-ulhey-bappa-kuranjehey-113ދަރިޔަކުހޯދަން ބޭނުންވާއިރު ހުރިހާ ދެމަފިރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރަނީ އަނބިމީހާގެ ފަރާތަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނާށެވެ. މިކަމުގައި ފިރިމީހާގެ ދައުރު އަނބިމީހާއަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އަނބިމީހާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ފަދައިން ފިރިމީހާވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހުންއައުމުގެ ކުރިން ރަޖާލާން ޖެހޭ ފަދައިން ބައްޕައަކަށްވާން ބޭނުންވާ ފިރިޔަކު ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ދުވަސްވީ ބައްޔެއް ހުންނަ ނަމައެވެ. ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީނަމައެވެ.

ތަފްޞީލު...ފިރިހެނުންގެ އުމުރާއި ދަރިން ހޯދުމާއި ހުރިގުޅުން

-dharin-hoadhumaa-huri-gulhun-117ވަރަށް ގިނަ މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ކިތައްމެ ދުވަސް ވިޔަސް ދަރިން ލިބޭނެއެވެ. އުމުރުން ދުވަސް ވީމައި ދަރިން ނުލިބޭނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ.ވަކިވަރަކަށްވުރެ އުމުރުން ދޮށި ވުމުން އަންހެނުންނަށް ދަރިން ނިލިބޭފަދައިން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ވަކި އުމުރަކަށް ދިއުމުން ދަރިން ނުލިބެއެވެ. އަންހެނުން ފަދައިން އުމުރުން މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ފިރިހެނުން ނަށް ވެސް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވަމުން ދެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ ފިރިހެނުންނަށް ދެވޭ ބައެއްބޭސް

firihununna-dhevey-beys-53ދަރިމައިވުން ލަސްވާތީ އަންހެނުން ބައެއްފަހަރު ބޭސް ބޭނުން ކުރާން ޖެހޭފަދައިން ފިރިހެނުންވެސް ބޭސް ބޭނުން ކުރާންޖެހޭ ހާލަތްތައް އާދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯން ތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަ ކަމަށް ބަދަލު އަންނަނަމައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ބޭސް ތަކަކީ އަންހެނުންނަށްވެސް ދޭ ބިސް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބޭސްތަކެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިން ލިބުން ލަސްވާމީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުން

lasvaa-meehunna-faruvaa-kurun-56ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ މީހުންނަސް ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރުވާ ހުރެއެވެ. ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކެވުމުން ފަރުވާ ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޑޮކުޓަރު ދެއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ފަރުވާގެ ތެރޭގައި ބޭސް ބޭނުން ކުރުމާއި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމާއި އަދި ލެބޯޓްރީ ފަރުވާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ގިނަ މީހުން ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑު އަންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފަރުވާއަކުން ފަރުވާ ކުރާށެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިމައިވުން ލަސްވުމަށް ދިމާވާ އާއްމު ބަލިތައް

dhairimai-vun-lasvaa-bai-sababu-43ދަރިން ލިބުން ލަސްވިކަމުގައި ބެލެވެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެމަފިރީން އެކީގައި އުޅެ ދޭތެރެދުރުކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެއްއަހަރުވަންދެން ގަވައިދުން ރޭކުރުމާއި އެކުވެސް އަނބިމީހާ ބަލިވެ ނުއިންނަ ނަމައެވެ. ދަރިންލިބޭ އުމުރުގެ %10 މީހުންނަކީ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މީހުންނެވެ. މިގެތެރެއިން %30 މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރަނީ އަނބިމީހާއެވެ. %30 ފިރިމީހާއެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިފަންޏަށް އެލާޖީވުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކަން ދިމާވެފައިވާކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ އެހެން ދިމާވާނަމަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް ފަހު ކަހާނެތަ؟

dhari-fanna-allergy-vukee-kobaa-130އަންހެނުންގެ އަދި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް ދަރިފަންޏާއި ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްޓަކައި ދިފާއީ ނިޒާމުން ހާއްސަ މާއްދާއެއް އުފެއްދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިމާއްދާއިން ދަރިފަނި މަރާލުމަށްޓަކައި ކުރާ ހަގުރާމައަށް ކިޔަނީ ދަރިފަންޏަށް އެލާޖީ ވުމެވެ. މިގޮތަށް އެލާޖީވަނީ ދަރިފަނި އުފައްދާ ފިރިމީހާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުން ކަމުގައިވާނަމަ ރަހިމަށް ދަރިފަނި ދިޔުމުގެ ކުރިން މަރުވެއެވެ. ނުވަތަ ބަލިކަށިވެއެވެ. ވުމާއެކު އަނބިމީހާ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.