އަންގާރަ20200915

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މަންމާއިދަރިފުޅު

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން.... ދޭތެރެ ދުރުކުރުމާއި ދަރިން ނުލިބޭގޮތް ހެދުން.

islamee-dheythere-dhurukurun-13ދަރިންގިނަވެ އާބާދީ އިތުރު ވުމަކީ ފަގީރުކަމާއި ޖާހިލުކަން ބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި އިސްލާމްދީން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި މިއަދު އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ވެރިވެފައިވާ ފަގީރުކަމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމް ދީން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ މިއަދު މިފަދައިން ދިމާވެފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ މީސްތަކުންގެ ކައްނެތްކަމާއި

ތަފްޞީލު...ވަކިޖިންސެއްގެ ކުއްޖަކު ހޯދުން... ތަޖުރިބާކާރު މައިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

vaki-jinsege-40ތަޖުރިބާކާރު ބައެއް މައިން ބުނާގޮތުގައި ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން މައިމީހާ ކާ ކާނާއާއި 9 މަސް ފަހުން ވިހާ ދަރިފުޅުގެ ޖިންސާއި ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއްވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...އިތުރު ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް ތައްޔާރުތަ؟

ithuru-kujjaku-hodhumai-thayyarutha-24މިއީ ޖަވާބުދޭން ދަތި ސުވާލެކެވެ. ބައެއް ބެލެނިވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ފުރަތަމަ ކުއްޖާ ހޯދުމަށް ވިސްނަން ޖެހޭވަރަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއި އިތުރު ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ވިސްނަ ވިސްނުމަކީ ހަމައެކަނި ދަރިއަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ވިސްނާ ވިސްނުމެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވިސްނާ ވިސްނުމެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށެވެ.

ތަފްޞީލު...ގިނަދުވަހަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ކޮންކޮން ބަލިތަކެއްގެ ސަބަބުން ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވަނީ؟ އަދި އެއީ ކީއްވެ؟

kon-kon-bayyei-128އާއްމުގޮތެއްގައި ގިނަދުވަހަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ބަލިތަކަކީ އެބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ނުތަނަވަސްކަން ގެނެސްދޭ ބަލިތަކެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އަނަރޫފަވާ ނުވަތަ ހަށިގަނޑު ހިކޭފަދަ ބަލިތަކެވެ. މިފަދަ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނާގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުމަށް ހުރަސް އަޅައެވެ. މިސާލަކަށް ތައިރޮއިޑު ގުލޭންޑަށް ޖެހޭ ގްރޭވްސް ބަލި ހަށިމޯޓޯ ތައިރޮއިޑައިޓިސް ފަދަ ބަލިތަކަކީ ބިސް އުފެދުން ހުއްޓުވާ ބަލިތަކެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ވިހެއުމަށްފަހު ސާޅީސް ނުވަނީސް ޖިންސީ ޖުޅުން ހިންގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟  

saalhees-nuvanees-35ވިހާތަނުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ސިއްހީގޮތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވިހެއީކަމުގައިވިޔަސް އަދި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ދަރިފުޅު ނެގިކަމުގައި ވިޔަސް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. ވިހެއުމަށްފަހު ނުވަތަ ދަރިފުޅު ނެގުމަށްފަހު ރަހިމަށާއި ރަހިމުގެ ކަރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަވަސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދެއެވެ.

ތަފްޞީލު...މާބަނޑުމީހުންނަށް ކެލްސިއަމް އެހާ މުހިއްމީ ކީއްވެ؟

calcium-beynumee-keeve-33މާބަނޑު މީހުންނަށް ކެލްސިއަމް ބޭނުންވަނީ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅުގެ ވަރަށްގިނަ ގުނަވަންތައް އުފެދި ބޮޑުވުމަށް ކެލްސިއަމް ބޭނުން ވާތީއެވެ. އުފެދި ބޮޑުވުމަށް ކެލްސިއަމް ބޭނުންވާ ގުނަވަންތަކުގަ ތަރޭގައި ކަށި، ދަތް، ހިތް، ނާރުތައް އަދި މަސްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހިތުގެ ހިގުމާއި ލޭގަޑުވުމަށްވެސް ކެލްސިއަމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މާއްދާއެކެވެ.

ތަފްޞީލު...މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކޮފީ ބުއިން

maabadu-cofee-buin-32ދުވާލަކު 300 މިލިގުރާމަށްވުރެ ގިނައިން ކެފެއިން ބޭނުން ކުރުމަކީ ދަރިފުޅަށް ގެއްލުންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަށްވުރެ މަދުން ބޭނުން ކުރުމަކުން ދަރިފުޅަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ވުމާއެކު މަދުފަހަރަކު ކޮފީ ތައްޓެއް ބުއިމަކުން ދަރިފުޅަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި 240 މިލިލީޓަރ ހުންނަ އާދައިގެ ކޮފީ ތައްޓެއްގައި 300 މިލިގުރާމްވަރު ކެފެއިން ހުންނާނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ފޯލިކު އެސިޑު .... ކުޑަދަރިފުޅު އުފެދުމުގެ އުނިކަމުން ހިޔާމަތްކޮށްދޭ

folic-acid-58ފޯލިކު އެސިޑު ނުވަތަ ވިޓަމިން ބީ9 އަކީ އުފެދުމުގައި ދަރިފުޅަށް ދިމާވާ ބައެއް އުނިކަންތައްތަކުން ދަރިފުޅު ހިމާޔަތް ކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ. ސްޕައިނާ ބިފިޑާ ފަދަ ބަލިތަކަކީ ފޯލިކު އެސިޑު ބޭނުން ނުކުރާ މައިންގެ ދަރިން އުފަންވާއިރު ޖެހުން ވަރަށް ގާތް ބަލިތަކެކެވެ. ސްޕައިނާ ބިފިޑާ އަކީ މައިބަދަ ފުރިހަމަ އަށް ނުއުފެދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މައިބަދަ އުފެދުމުގައި ދިމާވާ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން މައިބަދައިގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ

ތަފްޞީލު...ދުވަސްނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް ގާތުން ދިނުން.

gaathun-dhinun-29މައިމީހާގެ ކިރަކީ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުންތެރި ކާނާއެކެވެ. ދުވަސްނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް އެހެން ކުދިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް މިކިރު މުހިއްމުވެފާ ބޭނުންތެރިއެވެ. އެއީ ދުވަސްނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ ގޮތަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގުދުރަތީ ގޮތުން މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ކިރު އުފައްދައިދެއެވެ. މިކިރުގައި ދަރިފުޅަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައާއި، ވިޓަމިނާއި އަދި ޕްރޮޓިން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައި ހުރެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ލޭ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދަގަނޑުހުންނަ ކާނާ ބޭނުން ކުރާށެވެ.

dhagadu-kaanabeynun-67ލޭގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ހިމޮގުލޮބިން އުފެއްދުމަށް ދަނގަޑަކީ ކޮއްމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި މާއްދާއެކެވެ. ހިމޮގުލޮބިން އަކީ ލޭގެ ރަތްހަތާގައި ހުންނަ ޕްރޮޓީންއެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެކިހިސާބުތަކަށް އޮކުސިޖަން ގެންގޮސްދެނީ ހިމޮގުލޮބިން މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކުގައި ހުންނަ ހުންނަ ޕްރޮޓީނެއް ކަމުގައިވާ މަޔޯގުކލޮބިން އުފެއްދުމަށްވެސް ދަގަނޑަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ތެރި މާއްދާއެކެވެ. މިއީ މަހުގެ ހަތާތަކަށް ހަކަތަ ހޯދުމަށްޓަކައި އޮކުސިޖަން ގެންގިސްދޭ އުޅަދެވެ.

ތަފްޞީލު...ޠަބީޢީކޮށް ވިހެއުން

thabee-ee-ko-viheun-77ޠަބީޢީކޮށް ވިހާއިރުވާ އެންމެ ބޮޑު އުދަނގުލަކީ ތަދުވުމެވެ. ވޭނުގައި ވިހަން ބޭނުން ނުވާމީހަކު ޠަބީޢީކޮށް ވިހެއުމަށްވުރެ އައްސިކޮށްގެން ވިހެއުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ހަމއެއާއިއެކު އުދަގުލުންވިހާ ހާލަތްތަކުގައި ޠަބީޢީކޮށް ވިހެއުމަކީ އެހާ ރައްކާތެރި ކަމެއްނޫނެވެ. އަދިވިހާއިރު އެހީތެރިވެދޭންވެއް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެއީ ވިހެއުމުގެ ތަދުގައި ގިނައިރުވެ ވަރުބަލިވުމުން އޮންނާނީ އަރާމުކުރަން ނުވަތަ ނިދާލަން ބޭނުން ވެފައެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި އައްސިކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ގާތުންދޭން ފަށައިގަތުން

gaathun-dhyn-fashaigathun-28ވިހެއުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދަރިފުޅުގެ ތުންފަތް މައިމީހާގެ ވައްގަޑުގައި ޖެއްސޭތޯ ބަލާށެވެ. ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނައިރު މައިމީހާގެ އުރަމަތީގައި އަދި ރަނގަޅަށް ކިރެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދެތިން ދުވަހު އުރަމަތިން އަންނަ ރީދޫ ކުލައިގެ ކިރަކީ މަދު އެހެނަސް ދަރިފުޅަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ކިރެކެވެ. އަދި ކިތައްމެ މަދު ނަމަވެސް އެއިން ދަރިފުޅަށް ފުރަތަމަ ދެތިން ދުވަހު ފުދޭނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އުރަމައްޗަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

uramachai-anna-badhalu-27ބަލިވެއިނުމުން ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު އުރަމަތީގެ ހަތާތަކާއި ލޭގެ ހިގުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލިތައް އާދެއެވެ. ވުމާއިއެކު އުރަމަތިބޮޑުވެ އިހުސާސް ގަދަވެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް މައްސަރުކަންތައް ދިމާވާއިރުވެސް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި އުރަމަތި ބޮޑުވެ ރިއްސުމަކީ ބަލިވެއިނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވާ އަލާމާތް ތަކުގެ ތެރެއިން އަލާމާތެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.