ބުރާސްފަތި20200813

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު ބަލިވެއިނުމުގެކުރިން ބައިގެން ގޮސްފައިވާ މީހަކު އަލުން ބަލިވެ އިނުމުގައި އުދަގުލަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެތަ؟

ބައިގެން ގޮސްފައިވާ މީހަކު އަލުން ބަލިވެ އިނުމުގައި އުދަގުލަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެތަ؟

baigen-gosfaivaa-47ނޫނެކެވެ. ނަމަވެސް ބައިގެން ދިއުމުން ނުވަތަ ދަރިވައްޓާލުމަށް ރަހިމު ދޮންނައިރު (D&C ހަނދާއިރު) ރަހިމުގައި އަދި ރަހިމުގެ ކަރުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަކުނު ލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި ބަލިވެ އިނުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތި ވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މިހެން ވެފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހިސްޓެރޮސްކޯޕް (ކުޑަ ކެމެރާއެއް ލައްވައިގެން ރަހިމުގެ އެތެރެ ބެލުން) ހަދައިގެން ޔަގީން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަދި ލަކުނު ލައިފައި ހުރިނަމަ ހިސްޓެރޮސްކޯޕް ބޭނުން ކޮށްގެން ރަނގަޅުވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ލަކުނު ލައިފައި ނެތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ބައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ރަހިމުގެ ކަރުގެ ލޯވަޅު ބޮޑުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި އެލޯވަޅު ހިމަކުރުމަށްޓަކައި ވަށައިގެން ފަހާލަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެނވާ ކަމެކެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.