Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު ބަލިވެއިނުމުގެކުރިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ބަލިވެ އިނުމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއްތަ؟

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ބަލިވެ އިނުމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއްތަ؟

dhunfathuge-isthumaal-135ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހަކަށް ދަރިޔަކު ނުލިބޭނެޔޭ ބުނުން ތެދަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ފިރިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯމޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރާ ސަބަބެކެވެ. އަދި މިކަމިގެ ސަބަބުން ދަރިފަނި އުފައްދާ މިންވަރުވެސް މަދުވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން މިއީ އަނބިމީހަގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ކުޑަ ކުރާކަމެކެވެ. ވުމާއެކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ދަރީން ލިބުމުގު ފުރުޞަތު ކުޑަކުރާކަމެކެވެ. ދަރީން ނުލިބޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ދެމަފިރިޔަކަށް ދަރިން ލިބުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއީ ދަރީންގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ނެދެވޭ އަސަރު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދުމުގެ ބައެއް ބަލިތައް ޖެހުމާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަރުނުވުން ފަދަ ދެރަ ކަންތައްތައް ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ދިމާ ވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. ވީމާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ދެމަފިރިޔަކު ދަރީން ބޭނުން ނަމަ މަދުވެގެން އެއްމަސް ކުރީން މިކަމާއި ދުރުހެލިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

Comments