ބަލިވެއިނުމުގެކުރިން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/feed/atom.html 2019-04-17T10:17:05+02:00 Joomla! - Open Source Content Management އޯވަރީގައި ފެންބިހި އުފެދުން (Polycystic ovarian syndrome) 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/ovary-ga-fenbihi-ufedhun-80.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/ovary-ga-fenbihi-ufedhun-80.gif" alt="ovary-ga-fenbihi-ufedhun-80" height="376" width="367" />އޯވަރީގައި ފެންބަޑި އުފެދެނީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯމޯން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އަންހެން ހޯމޯން މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވުމާއެކު އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުން މަދުވެއެވެ. ބިސް އުފެދުމުގެ އިންތިޒާމު ގެއްލިގެން ދެއެވެ. އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދި ބޮޑުވާން ފަށާއިރު ފުރަތަމަ ބިސް އިންނަނީ ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ބިސް ބޮޑުވެ ފުރިހަމަ ވުމާއެކު މިކޮތަލު ފަޅައިގެން ގޮސް ބިސް އޯވަރީން ބޭރުވެއެވެ. އޯވަރީގައި ފެންބަޑި އުފެދެނީ ބިސް ބޮޑުވާއިރު މިކޮތަޅު ފަޅައިގެން ނުދިއުމުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/ovary-ga-fenbihi-ufedhun-80.gif" alt="ovary-ga-fenbihi-ufedhun-80" height="376" width="367" />އޯވަރީގައި ފެންބަޑި އުފެދެނީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯމޯން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އަންހެން ހޯމޯން މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވުމާއެކު އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުން މަދުވެއެވެ. ބިސް އުފެދުމުގެ އިންތިޒާމު ގެއްލިގެން ދެއެވެ. އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދި ބޮޑުވާން ފަށާއިރު ފުރަތަމަ ބިސް އިންނަނީ ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ބިސް ބޮޑުވެ ފުރިހަމަ ވުމާއެކު މިކޮތަލު ފަޅައިގެން ގޮސް ބިސް އޯވަރީން ބޭރުވެއެވެ. އޯވަރީގައި ފެންބަޑި އުފެދެނީ ބިސް ބޮޑުވާއިރު މިކޮތަޅު ފަޅައިގެން ނުދިއުމުންނެވެ.</p> </div> ސިނާއީ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ދަރިން ހޯދުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/sinaaee-vaselai-beynun-koggen-dharin-hoadhumuga-samaal-vaanjehey-kanthai-98.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/sinaaee-samaal-vaanjehey-kanthai-a-98.jpg" alt="sinaaee-samaal-vaanjehey-kanthai-a-98" height="268" width="407" />ދަރިން ނުލިބޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ ލިބުން ލަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ތަފާތު ވަސީލަތް ތައް މިހާރު ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތަކަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ފިގުހު އިލްމުވެރިން ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކެކެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ހުއްދަ ނުކުރާ ކަންތަކެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ބައެއް ވަސީލަތްތަކަކީ ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަސީލަތްތަކެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/sinaaee-samaal-vaanjehey-kanthai-a-98.jpg" alt="sinaaee-samaal-vaanjehey-kanthai-a-98" height="268" width="407" />ދަރިން ނުލިބޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ ލިބުން ލަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ތަފާތު ވަސީލަތް ތައް މިހާރު ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތަކަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ފިގުހު އިލްމުވެރިން ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކެކެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ހުއްދަ ނުކުރާ ކަންތަކެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ބައެއް ވަސީލަތްތަކަކީ ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަސީލަތްތަކެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.</p> </div> ވާންއުޅޭބައްޕަ.... ދަރިޔަކު ހޯދަން އުޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/vaan-ulhey-bappa-dhayaku-hoadhumuge-kurin-kuranjehey-113.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="caption"><img style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/vaan-ulhey-bappa-kuranjehey-113.jpg" alt="vaan-ulhey-bappa-kuranjehey-113" height="270" width="405" />ދަރިޔަކުހޯދަން ބޭނުންވާއިރު ހުރިހާ ދެމަފިރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރަނީ އަނބިމީހާގެ ފަރާތަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނާށެވެ. މިކަމުގައި ފިރިމީހާގެ ދައުރު އަނބިމީހާއަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އަނބިމީހާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ފަދައިން ފިރިމީހާވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހުންއައުމުގެ ކުރިން ރަޖާލާން ޖެހޭ ފަދައިން ބައްޕައަކަށްވާން ބޭނުންވާ ފިރިޔަކު ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ދުވަސްވީ ބައްޔެއް ހުންނަ ނަމައެވެ. ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީނަމައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="caption"><img style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/vaan-ulhey-bappa-kuranjehey-113.jpg" alt="vaan-ulhey-bappa-kuranjehey-113" height="270" width="405" />ދަރިޔަކުހޯދަން ބޭނުންވާއިރު ހުރިހާ ދެމަފިރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރަނީ އަނބިމީހާގެ ފަރާތަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނާށެވެ. މިކަމުގައި ފިރިމީހާގެ ދައުރު އަނބިމީހާއަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އަނބިމީހާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ފަދައިން ފިރިމީހާވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހުންއައުމުގެ ކުރިން ރަޖާލާން ޖެހޭ ފަދައިން ބައްޕައަކަށްވާން ބޭނުންވާ ފިރިޔަކު ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ދުވަސްވީ ބައްޔެއް ހުންނަ ނަމައެވެ. ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީނަމައެވެ.</p> </div> ފިރިހެނުންގެ އުމުރާއި ދަރިން ހޯދުމާއި ހުރިގުޅުން 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/firihenunge-umururaa-dharin-hoadhumaa-huri-gulhun-117.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/-dharin-hoadhumaa-huri-gulhun-117.jpg" alt="-dharin-hoadhumaa-huri-gulhun-117" height="300" width="363" />ވަރަށް ގިނަ މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ކިތައްމެ ދުވަސް ވިޔަސް ދަރިން ލިބޭނެއެވެ. އުމުރުން ދުވަސް ވީމައި ދަރިން ނުލިބޭނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ.ވަކިވަރަކަށްވުރެ އުމުރުން ދޮށި ވުމުން އަންހެނުންނަށް ދަރިން ނިލިބޭފަދައިން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ވަކި އުމުރަކަށް ދިއުމުން ދަރިން ނުލިބެއެވެ. އަންހެނުން ފަދައިން އުމުރުން މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ފިރިހެނުން ނަށް ވެސް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވަމުން ދެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/-dharin-hoadhumaa-huri-gulhun-117.jpg" alt="-dharin-hoadhumaa-huri-gulhun-117" height="300" width="363" />ވަރަށް ގިނަ މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ކިތައްމެ ދުވަސް ވިޔަސް ދަރިން ލިބޭނެއެވެ. އުމުރުން ދުވަސް ވީމައި ދަރިން ނުލިބޭނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ.ވަކިވަރަކަށްވުރެ އުމުރުން ދޮށި ވުމުން އަންހެނުންނަށް ދަރިން ނިލިބޭފަދައިން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ވަކި އުމުރަކަށް ދިއުމުން ދަރިން ނުލިބެއެވެ. އަންހެނުން ފަދައިން އުމުރުން މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ފިރިހެނުން ނަށް ވެސް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވަމުން ދެއެވެ.</p> </div> ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ ފިރިހެނުންނަށް ދެވޭ ބައެއްބޭސް 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dharin-libun-lasvaa-firihununna-dhevey-beys-53.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/firihununna-dhevey-beys-53.jpg" alt="firihununna-dhevey-beys-53" height="377" width="290" />ދަރިމައިވުން ލަސްވާތީ އަންހެނުން ބައެއްފަހަރު ބޭސް ބޭނުން ކުރާން ޖެހޭފަދައިން ފިރިހެނުންވެސް ބޭސް ބޭނުން ކުރާންޖެހޭ ހާލަތްތައް އާދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯން ތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަ ކަމަށް ބަދަލު އަންނަނަމައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ބޭސް ތަކަކީ އަންހެނުންނަށްވެސް ދޭ ބިސް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބޭސްތަކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/firihununna-dhevey-beys-53.jpg" alt="firihununna-dhevey-beys-53" height="377" width="290" />ދަރިމައިވުން ލަސްވާތީ އަންހެނުން ބައެއްފަހަރު ބޭސް ބޭނުން ކުރާން ޖެހޭފަދައިން ފިރިހެނުންވެސް ބޭސް ބޭނުން ކުރާންޖެހޭ ހާލަތްތައް އާދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯން ތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަ ކަމަށް ބަދަލު އަންނަނަމައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ބޭސް ތަކަކީ އަންހެނުންނަށްވެސް ދޭ ބިސް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބޭސްތަކެވެ.</p> </div> ދަރިން ލިބުން ލަސްވާމީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުން 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dharin-libun-lasvaa-meehunna-faruvaa-kurun-56.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/lasvaa-meehunna-faruvaa-kurun-56.jpg" alt="lasvaa-meehunna-faruvaa-kurun-56" height="273" width="243" />ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ މީހުންނަސް ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރުވާ ހުރެއެވެ. ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކެވުމުން ފަރުވާ ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޑޮކުޓަރު ދެއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ފަރުވާގެ ތެރޭގައި ބޭސް ބޭނުން ކުރުމާއި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމާއި އަދި ލެބޯޓްރީ ފަރުވާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ގިނަ މީހުން ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑު އަންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފަރުވާއަކުން ފަރުވާ ކުރާށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/lasvaa-meehunna-faruvaa-kurun-56.jpg" alt="lasvaa-meehunna-faruvaa-kurun-56" height="273" width="243" />ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ މީހުންނަސް ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރުވާ ހުރެއެވެ. ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކެވުމުން ފަރުވާ ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޑޮކުޓަރު ދެއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ފަރުވާގެ ތެރޭގައި ބޭސް ބޭނުން ކުރުމާއި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމާއި އަދި ލެބޯޓްރީ ފަރުވާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ގިނަ މީހުން ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑު އަންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފަރުވާއަކުން ފަރުވާ ކުރާށެވެ.</p> </div> ދަރިމައިވުން ލަސްވުމަށް ދިމާވާ އާއްމު ބަލިތައް 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhairimai-vun-lasvaa-bai-sababu-43.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhairimai-vun-lasvaa-bai-sababu-43.jpg" alt="dhairimai-vun-lasvaa-bai-sababu-43" width="281" height="389" />ދަރިން ލިބުން ލަސްވިކަމުގައި ބެލެވެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެމަފިރީން އެކީގައި އުޅެ ދޭތެރެދުރުކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެއްއަހަރުވަންދެން ގަވައިދުން ރޭކުރުމާއި އެކުވެސް އަނބިމީހާ ބަލިވެ ނުއިންނަ ނަމައެވެ. ދަރިންލިބޭ އުމުރުގެ %10 މީހުންނަކީ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މީހުންނެވެ. މިގެތެރެއިން %30 މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރަނީ އަނބިމީހާއެވެ. %30 ފިރިމީހާއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhairimai-vun-lasvaa-bai-sababu-43.jpg" alt="dhairimai-vun-lasvaa-bai-sababu-43" width="281" height="389" />ދަރިން ލިބުން ލަސްވިކަމުގައި ބެލެވެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެމަފިރީން އެކީގައި އުޅެ ދޭތެރެދުރުކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެއްއަހަރުވަންދެން ގަވައިދުން ރޭކުރުމާއި އެކުވެސް އަނބިމީހާ ބަލިވެ ނުއިންނަ ނަމައެވެ. ދަރިންލިބޭ އުމުރުގެ %10 މީހުންނަކީ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މީހުންނެވެ. މިގެތެރެއިން %30 މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރަނީ އަނބިމީހާއެވެ. %30 ފިރިމީހާއެވެ.</p> </div> ދަރިފަންޏަށް އެލާޖީވުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކަން ދިމާވެފައިވާކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ އެހެން ދިމާވާނަމަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް ފަހު ކަހާނެތަ؟ 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhari-fanna-allergy-vukee-kobaa-130.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhari-fanna-allergy-vukee-kobaa-130.jpg" alt="dhari-fanna-allergy-vukee-kobaa-130" height="283" width="384" />އަންހެނުންގެ އަދި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް ދަރިފަންޏާއި ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްޓަކައި ދިފާއީ ނިޒާމުން ހާއްސަ މާއްދާއެއް އުފެއްދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިމާއްދާއިން ދަރިފަނި މަރާލުމަށްޓަކައި ކުރާ ހަގުރާމައަށް ކިޔަނީ ދަރިފަންޏަށް އެލާޖީ ވުމެވެ. މިގޮތަށް އެލާޖީވަނީ ދަރިފަނި އުފައްދާ ފިރިމީހާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުން ކަމުގައިވާނަމަ ރަހިމަށް ދަރިފަނި ދިޔުމުގެ ކުރިން މަރުވެއެވެ. ނުވަތަ ބަލިކަށިވެއެވެ. ވުމާއެކު އަނބިމީހާ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ކުޑަވެގެންދެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhari-fanna-allergy-vukee-kobaa-130.jpg" alt="dhari-fanna-allergy-vukee-kobaa-130" height="283" width="384" />އަންހެނުންގެ އަދި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް ދަރިފަންޏާއި ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްޓަކައި ދިފާއީ ނިޒާމުން ހާއްސަ މާއްދާއެއް އުފެއްދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިމާއްދާއިން ދަރިފަނި މަރާލުމަށްޓަކައި ކުރާ ހަގުރާމައަށް ކިޔަނީ ދަރިފަންޏަށް އެލާޖީ ވުމެވެ. މިގޮތަށް އެލާޖީވަނީ ދަރިފަނި އުފައްދާ ފިރިމީހާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުން ކަމުގައިވާނަމަ ރަހިމަށް ދަރިފަނި ދިޔުމުގެ ކުރިން މަރުވެއެވެ. ނުވަތަ ބަލިކަށިވެއެވެ. ވުމާއެކު އަނބިމީހާ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ކުޑަވެގެންދެއެވެ.</p> </div> ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ބަލިވެ އިނުމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއްތަ؟ 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhunfathuge-isthumaalu-kurumakee-baliveinumai-asarukuruvaa-kamiatha-135.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhunfathuge-isthumaal-135.jpg" alt="dhunfathuge-isthumaal-135" height="222" width="316" />ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހަކަށް ދަރިޔަކު ނުލިބޭނެޔޭ ބުނުން ތެދަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ފިރިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯމޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރާ ސަބަބެކެވެ. އަދި މިކަމިގެ ސަބަބުން ދަރިފަނި އުފައްދާ މިންވަރުވެސް މަދުވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން މިއީ އަނބިމީހަގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ކުޑަ ކުރާކަމެކެވެ. ވުމާއެކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ދަރީން ލިބުމުގު ފުރުޞަތު ކުޑަކުރާކަމެކެވެ. ދަރީން ނުލިބޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dhunfathuge-isthumaal-135.jpg" alt="dhunfathuge-isthumaal-135" height="222" width="316" />ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހަކަށް ދަރިޔަކު ނުލިބޭނެޔޭ ބުނުން ތެދަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ފިރިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯމޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރާ ސަބަބެކެވެ. އަދި މިކަމިގެ ސަބަބުން ދަރިފަނި އުފައްދާ މިންވަރުވެސް މަދުވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން މިއީ އަނބިމީހަގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ކުޑަ ކުރާކަމެކެވެ. ވުމާއެކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ދަރީން ލިބުމުގު ފުރުޞަތު ކުޑަކުރާކަމެކެވެ. ދަރީން ނުލިބޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.</p> </div> ގިނައިން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާ ސަބައެއްތަ؟ 2009-12-31T07:00:00+02:00 2009-12-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/ginain-jinesee-gulhun-hingumakee-baliveinumuge-furusath-ithuruvaa-kamaitha-33.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/ithuruvaa-kamaitha-33.jpg" alt="ithuruvaa-kamaitha-33" height="283" width="336" />ނޫނެކެވެ. ވަރަށްގިނަ ދެމަފިރީން ހީކުރަނީ ބަލިވެ އިނުމަށްޓަކައި އަނބިމީހާގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދޭ ބަރާބަރު ވަގުތަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. ބައެއް ދެމަފިރީން ބިސް އުފެދޭ ދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށް ހޭބޯނާޅައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައެވެ. ބިސް އުފެދޭ ބަރާބަރު ވަގުތަށް ދިމާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަނގަޅު ހީކުރުމެއްނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/ithuruvaa-kamaitha-33.jpg" alt="ithuruvaa-kamaitha-33" height="283" width="336" />ނޫނެކެވެ. ވަރަށްގިނަ ދެމަފިރީން ހީކުރަނީ ބަލިވެ އިނުމަށްޓަކައި އަނބިމީހާގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދޭ ބަރާބަރު ވަގުތަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. ބައެއް ދެމަފިރީން ބިސް އުފެދޭ ދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށް ހޭބޯނާޅައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައެވެ. ބިސް އުފެދޭ ބަރާބަރު ވަގުތަށް ދިމާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަނގަޅު ހީކުރުމެއްނޫނެވެ.</p> </div> ފިރިހެނުންނަށް ދަރިންލިބުން ލަސްވުމަށް ދިމާވާ އާއްމު ބަލިތައް 2009-12-30T04:10:51+02:00 2009-12-30T04:10:51+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/firihenunna-dharin-libun-lasvaa-aamu-balitha-42.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/lasvaa-aamu-balitha-42.jpg" alt="lasvaa-aamu-balitha-42" height="374" width="293" />ދަރިން ލިބުން ލަސްވިކަމުގައި ބެލެވެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެމަފިރީން އެކީގައި އުޅެ ދޭތެރެދުރުކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެއްއަހަރުވަންދެން ގަވައިދުން ރޭކުރުމާއި އެކުވެސް އަނބިމީހާ ބަލިވެ ނުއިންނަ ނަމައެވެ. ދަރިންލިބޭ އުމުރުގެ %10 މީހުންނަކީ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މީހުންނެވެ. މިގެތެރެއިން %30 މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރަނީ އަނބިމީހާއެވެ. %30ފިރިމީހާއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/lasvaa-aamu-balitha-42.jpg" alt="lasvaa-aamu-balitha-42" height="374" width="293" />ދަރިން ލިބުން ލަސްވިކަމުގައި ބެލެވެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެމަފިރީން އެކީގައި އުޅެ ދޭތެރެދުރުކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެއްއަހަރުވަންދެން ގަވައިދުން ރޭކުރުމާއި އެކުވެސް އަނބިމީހާ ބަލިވެ ނުއިންނަ ނަމައެވެ. ދަރިންލިބޭ އުމުރުގެ %10 މީހުންނަކީ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މީހުންނެވެ. މިގެތެރެއިން %30 މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރަނީ އަނބިމީހާއެވެ. %30ފިރިމީހާއެވެ.</p> </div> ދަރިން ހޯދުމުގައި ސިނާއީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމާއި މެދު އިސްލާމްދީން ދެކެނީ ކޮންގޮތަކަށް 2009-12-30T04:10:51+02:00 2009-12-30T04:10:51+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dharin-hoahuma-sinaee-vaseelaithai-beynunkurun-islamdheen-dhekey-goi-46.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/sinaee-vaseelaithai-islamdheen-46.jpg" alt="sinaee-vaseelaithai-islamdheen-46" height="405" width="270" />މިއީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ވަރަށް ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީފައިވާ މައުލޫއެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތަކެވެ.</p> <p>1- ދަރިން ނުލިބުމަކީ ނުވަތަ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމަކީ ބައްޔެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތުގައި ފަރުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު ދެމަފިރިންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މިކަމުގައި ހިލޭމީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި އައުރަ ކަޝްފު ކުރަން ޖެހުނަސް ވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/sinaee-vaseelaithai-islamdheen-46.jpg" alt="sinaee-vaseelaithai-islamdheen-46" height="405" width="270" />މިއީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ވަރަށް ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީފައިވާ މައުލޫއެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތަކެވެ.</p> <p>1- ދަރިން ނުލިބުމަކީ ނުވަތަ ދަރިން ލިބުން ލަސްވުމަކީ ބައްޔެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތުގައި ފަރުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު ދެމަފިރިންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މިކަމުގައި ހިލޭމީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި އައުރަ ކަޝްފު ކުރަން ޖެހުނަސް ވެއެވެ.</p> </div> ދަރިން ނުލިބުން ނުވަތަ ލިބުން ލަސްވުން 2009-12-30T04:10:51+02:00 2009-12-30T04:10:51+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/dharin-nulibun-nuvatha-libun-lasvun-55.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/lasvun-55.jpg" alt="lasvun-55" height="214" width="279" />އަހަރުވަންދެން އެކަށީގެންވާވަރަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާއެކުވެސް ދަރިން ނުލިބުނު ނަމަ ދަރިން ލިބުން ލަސްވާފަދަ މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޔަގީންކަމާއެކު އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުރިކަން ކަޑައަޅާނީ ޑޮކުޓަރެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮންމެ 10 ދެމަފިރީންގެ ތެރެއިން ދެމަފިރިޔަކު މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގެ ޝަކުވާ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ މިފަދަ ޝަކުވާ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ދަރިން ނުލިބޭނެ މީހެކެ ނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/baliveinumuge-kuri/lasvun-55.jpg" alt="lasvun-55" height="214" width="279" />އަހަރުވަންދެން އެކަށީގެންވާވަރަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާއެކުވެސް ދަރިން ނުލިބުނު ނަމަ ދަރިން ލިބުން ލަސްވާފަދަ މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޔަގީންކަމާއެކު އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުރިކަން ކަޑައަޅާނީ ޑޮކުޓަރެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮންމެ 10 ދެމަފިރީންގެ ތެރެއިން ދެމަފިރިޔަކު މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގެ ޝަކުވާ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ މިފަދަ ޝަކުވާ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ދަރިން ނުލިބޭނެ މީހެކެ ނޫނެވެ.</p> </div>