ހުކުރު20201016

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތައް.

lasvaa-sababu-92ކުރިން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާ ދެމަފިރިއަކަށް އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވެދާނެތަ؟

އާއެކެވެ. ކުރިން ދަރިޔަކު ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ދެމަފިރިޔަކަށް އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުމުގައި މައްސަލަތަކަކާއި ކުރިމަތި ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ދެމަފިރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ.

އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކަންތަކަށް ފަރުވާ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތަކަކީ ހަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައްވެސް މެއެވެ. ކޮންމެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ ކުރިންވެސް ހުރި ނަމަވެސް އިތުރަށް ގޯސްވަމުން އައި ސަބަބެސް ކަމުގައި ވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. އަދި ވިހެއުމުގެތެރޭގައި ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ އުމުރާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތަކަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަވެސް އަދި ދެވަނަފަހަރަށް ނަމަވެސް އެއީ އެއް ސަބަބު ތަކެކެވެ. އަދި ފަރުވާާ ކުރަނިވެސް ހަމަ އެއްގޮތަކަށެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.