ބުދަ20200715

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން

maabadu dhathuga rissunހިރުގަނޑުން ލޭއައުމަކީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އާންމު ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިނުމާއި ގުޅިގެން %50އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ހިރުގަނޑުން ލޭއައުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ.

ސަބަބު

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑުގައި ޕްރޯޖެސްޓަރޯންއާއި، އެސްޓްރަޖަން ހޯރމޯންގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ހިރުގަނޑު ދުޅަވެ، ރަތްވެ، ދަތްއުގުޅާއިރު ފަސޭހައިން ލޭއަންނަގޮތް ވެއެވެ. ހަމަމިހެން ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ވިޓަމިންސީގެ މިންވަރު ދަށްވުމަކީ ވެސް ހިރުގަނޑުގައި ރިހި، ފަސޭހައިން ލޭއައުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް

ހިރުގަނޑު ދުޅަވެ، ހިރުގަނޑުން ލޭއަންނަ މައްސަލައަށް ފަރުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ދަތުގެ ވަށައިގެންވާ ޓިޝޫތައް ހަލާކުވެ، ދުޅަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދާގޮތްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިރުގަނޑު ދުޅަވުމަށް ފަރުވާ ނުކޮށްފިނަމަ ހިރުގަނޑުގައި މުލިހި އުފެދި، ހިރުގަނޑުން ދޮސް ނުކުތުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. އަދި ދަތްތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހުންނަ ކަށިތަކާއި، އެއްސުންތަކަށް ގެއްލުންވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަތްހެލޭގޮތްވެ، ދަތް ފޭބުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހިރުގަނޑު ދުޅަވެ، ހިރުގަނޑުން ލޭއައުމަކީ ސީދާ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނޭ ކަމެއްކަން ޔަގީންކޮށްދޭފަދަ އިލްމީ ހެކިތަކެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ޞިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރާގޮތުގައި ދަތްތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ޓިޝޫތަކާއި ހިރުގަނޑު ހަލާކުވެ، ދުޅަވުމަކީ ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން، ވިހާއިރު ތުއްތުކުއްޖާގެ ބަރުދަން ލުއިވުން، އަދި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ އިތުރު މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން ކުޑަކުރުމަށް ނޫނީ ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް.

ދަތްއުގުޅުން : ދަތްއުގުޅުމަކީ ހިރުގަނޑުން ލޭއަންނަ ކަމަކަށް ވިޔަސް، ގަވާއިދުން ދަތްއުގުޅުމަކީ ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދަތްއުގުޅާއިރު، ހިރުގަނޑުން ލޭއަންނަކަމުގައި ވާނަމަ މަޑުބުރަހަކުން ދަތްއުގުޅުމަށް އާދަކުރާށެވެ. ދަތް އުގުޅަން ބޭނުންކުރާ ބޭހަކީ ވެސް "ނާޒުކު ދަތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދާފައި ހުންނަ" ބޭހަކަށް ހަދާށެވެ. ދުވާލަކު ދެފަހަރު 5މިނިޓް ވަންދެން ދަތްއުގުޅުމާއި،ދަތްތަކުގެ ދޭތެރޭގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ހަޑިކޮޅު(ކާއެތިކޮޅު) ނައްޓައި، ދެދަތް ދޭތެރެ، ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން މުހިއްމެވެ.

އަނގަދޮވުން : ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސާފު ފެނުން ރަގަޅަށް އަގަދޮންނާށެވެ. އަނގަދޮންނަ ފެނެއް ބޭނުންކުރުމަކީ އަގަޔާއި، ހިރުގަނޑުގެ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދޭނެ ކަންކަމެވެ. އަނގަ ދޮންނަ ފެނެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، ފްލޮރައިޑް ހުންނަ، ބަނގުރާ އެކުނުލެވޭ ފެނެއް ބޭނުންކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ނޭފަތާއި، ހިރުގަނޑުން ލޭއަންނަކަމުގައި ވާނަމަ ގިނަގިނައިން ފެންބުއިމާއި، އޮރެންޖް ޖޫސް، އަދި ވިޓަމިންސީ އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރުމަށް އާދަކުރާށެވެ. އެހެނީ މިފަދަ ކާނާގެ ސަބަބުން ކުދިކުދި ލޭހޮޅިތަކުގެ ބާރު ގަދަކޮށް ލޭއައުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

ކުޅާއި، ކާތަކެއްޗާއި، ބެކްޓީރިޔާގެ ސަބަބުން ދަތުގައި ހަރުލާ މެރައާއި، ކޮބަޑި އުފެދުމަކީ އެސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން މެދުވެރިކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ. މެރައާއި، ކޮބަޑި ޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:- •

• ހެދުނު އެއްފަހަރު ދަތް އުގުޅުން އަދި ރޭގަނޑު އެންމެ ފަހުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދަތް އުގުޅާށެވެ. މަދުވެގެން ދެމިނިޓެއް ހާއިރު ވަންދެން ދަތް އުގުޅަންވާނެއެވެ. ދަތް އުގުޅާއިރު ފްލޮރައިޑް އެކުލެވޭ ދަތް އުގުޅާ ބޭސް ޚިޔާރުކުރުން ރަނގަޅެވެ. ކެއިންބުއިމަށްފަހު ދަތް އުގުޅުން ރަނގަޅީ ގަޑިއެއްހާއިރު ކޮށްފައެވެ. މިއީ ހިރުގަނޑުގެ ބުޑު ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. •

• ދަތް އުގުޅާ ބުރުގެ ގޮތުގައި "ރިޗާޖުކުރެވޭ" ކަރަންޓް ދަތް އުގުޅާ ބުރުހެއް ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ބުރުސް ތައް ބައްޓަންކޮށްފައި ހުންނަނީ މެރައާއި ކޮބަޑި ފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބުރުހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަގުތު ފާހަގަކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުރުމުގެ އިތުރުން، ކަރަންޓުގެ އެހީގައި ބުރުގެ ކޮޅު އެނބުރޭ ގޮތަށް ވެސް ހުރެއެވެ. •

• ދަތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާއެތިކޮޅާއި، ހަޑި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރާށެވެ. މިއީ ވެސް ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. •

• ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާނަމަ އެކަން ހުއްޓާލާށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަކީ ހިރުގަނޑުގެ ބަލިތައް އިތުރަށް ގޯސްކުރާ ކަމެކެވެ. •

• ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހަކުނަމަ، ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްގައި ބެހެއްޓޭތޯ ބަލާށެވެ. ހިރުގަނޑު ދުޅަވުމާއި، ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން ފަދަ ހިރުގަނޑުގެ ބަލިތަކަކީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންގެ މެދުގައި އާންމު ބަލިތައް ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

• އަނގަ ދޮންނަ ފެނަކުން އަނގަދޮންނާށެވެ.

ދަތެއްގައި ރިހުން، ދަތެއް ހެލުން، ހިރުގަނޑުން ގިނައަދަދަކަށް ލޭއައުން، މިއިން ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރަކާއި، މަޝްވަރާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.