ބުދަ20201111

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު މާބަނޑުދުވަސްވަރު މާބަނޑު އަނބިމީހާ ނިދުމުގައި ފިރިމީހާއަށް ދެވޭނީ ކޮންކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް؟

މާބަނޑު އަނބިމީހާ ނިދުމުގައި ފިރިމީހާއަށް ދެވޭނީ ކޮންކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް؟

nidhumuga-firimeehaiehee-e-60މާބަނޑުއަނބިމީހާ ނިދުމުގައި ފިރިމީހާއަށް ވަރަށް ގިނަގޮތްގޮތަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ނިދުމުގެ ކުރިން ވާހަކަފޮތެއް ކިޔާލުން ގުރުއާން ނުވަތަ ރީތިލަވައެއް އަޑުއަހައި ލުމަކީ ނިދަން ފަސޭހަވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއެކު އަނބިމީހާއަށް އެފުރުޞަތު ދީފައި ގޭގައި އިތުރަށް ކުރަންހުރި ކަންތަކުގައި ފިރިމީހާއަށް އެހިތެރިވެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތުން އަނބިމީހާއަށް ނިދުމުގެ ކުރިން އަރާމު ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި ނިދަން އޮށޯވުމަށްފަހު ފިރިމީހާއަށް މައިމީހާގެ ގައި ބޮޑިތާންކޮށް މަސާޖު ކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ގައިގާލާ ތެޔޮ ނުވަތަ ލޯޝަން ލައިގެން އަނބިމީހާގެ ދެފަޔާއި އަތާއި ކަރު މަސާޖުކޮށްދޭށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން އަނބިމީހާ ނިދަންއޮށޯވުމުން ބަނޑުދަށަށާއި ބުރިކަށްޓަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް ފިރިމީހާއަށް ބާލީސް ޖައްސައިދީ ފަސޭހަކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދި ފިރިމީހާއަކީ ނިދީގައި ގުގުރިދަމާމީހެއްނަމަ އަނބިމީހާއާއި ވަކިއެނދެއްގައި ނިދުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އަނބިމީހާއަކީވެސް ގުގުރިދަމާ މީހެއްނަމަ ފިރިމީހާއަށް އެކަމުން އުދަގޫވާނަމަ ހަމަ މިގޮތަށް އަނބިމީހާއާއި ދުރުގައި ނިދުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަރާމުގައި ނިދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްކިޔާލާށެވެ.


 

ގުޅުންހުރި:

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.