ހޮނިހިރު20201017

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު މާބަނޑުދުވަސްވަރު މާބަނޑުދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން... ރޭގަނޑު ކަސްރަތު ކުރުމުން ނިދިނައުން

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން... ރޭގަނޑު ކަސްރަތު ކުރުމުން ނިދިނައުން

kasrathu-kurumun-nidhi-naun-104މިހެންދިމާވަނީ ކީއްވެ؟

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފުސާނީ ގޮތުން މީހާގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށް ދުޅަހެޔޮ ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ އަރާމުގައި ނިދުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރަނަގަޅު ގޮތުގައި ރަނގަޅު ވަގުތުތަކުގައި ކަސްރަތު ކުރާނަމައެވެ.

ނިދާގަޑިއާއި މާގާތްކޮށް ކަސްރަތުކުރުމަކީ މީހާ ވަރުބަލި ކުރުވާކަމެކެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު ނިދިން މަހުރޫމު ކުރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބެއްވެސްމެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި ނިދާގަޑިއާއި މާގާތްކޮށް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ މީހާގެ ޠަބީޢީ ނިންޖަށް ބުރޫއަރުވާ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ނިދި ނައުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު މާގަދަޔަށް ނިދިއައިސް ފުންކޮށް ނިދުމުގެސަބަބުންނެވެ.

މިކަން ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ނިދާގަޑިއާއި މާގާތްކޮށް ކަސްރަތު ނުކުރާށެވެ. ކަސްރަތު ކުރާއިރު ހެދުނާއި މެންދުރުފަހު ނުވަތަ އަސުރު ފަހުން މާބޮޑަށް ހަވީރު ނުވަނީސް ކަސްރަތު ކުރާށެވެ. އެންމެ މަދުވެގެން ނިދަން އޮށޯވުމުގެ 4 ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްރަތު ކުރުން ހުއްޓާލާންވާނެއެވެ. ކަސްރަތު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މާބަނޑުދުވަސްވަރު ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަސްރަތުތައް ކިޔާށެވެ.

 

 

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.