ތުއްތުދަރިފުޅު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/ Mon, 16 Nov 2020 20:18:28 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ދަރިފުޅު އުފަންވުމަށްފަހު http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/dharifulh-ufanvuma-fahu.html http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/dharifulh-ufanvuma-fahu.html

dharifulhu-ufanvumaffahu-129ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިނިހޫނުމިން ހެއުވަރަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ވުމާއެކު ދަރިފުޅު ހޫނު ހިކި ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިތުރު އުދަގުލަލާއި ނުލައި ދަރިފުޅު ވިހެއިނަމަ އަދި ދެމައިންގެ ހާލުރަނގަޅުނަމަ ވިހެއުމަށްފަހު ވަގުތުން މައިމީހާގެ ބަނޑުމައްޗަށް ދަރިފުޅު ލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަލު ކަމެކެވެ. އަދި ބަނޑުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ދަރިފުޅު ސާފު ކުރާށެވެ. ދަރިފުޅު ސާފުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ތުވާއްޔަކުން ނުވަތަ ރަޖާގަނޑަކުން ދަރިފުޅު ނިވާ ކުރާށެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ބޯވެސް ނިވާކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

]]>
drfaisal@kavaasaa.com (ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް) ތުއްތުދަރިފުޅު Sat, 02 Jan 2010 00:50:56 +0200
އާއްމުގޮތެއްގައި ކުޑަދަރިފުޅު ރޯ ސަބަބުތައް http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/aamugothega-kudadharifulhu-roa-sababu-93.html http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/aamugothega-kudadharifulhu-roa-sababu-93.html

roa-sababu-93ކުޑަކުދިން ރުއިމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭކަމެއްނޫނެވެ. މިއީ އެކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު އުދަނގޫތައް މަންމައަށް ބުނެދެވޭ ހަމައެކަނި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ދަރިފުޅު އެރޮނީ ކޮންކަމެއް ބޭނުން ވެގެންކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރީކޮޅުގައި މިކަން ދެނެގަތުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްތަކާއިއެކު ދަރިފުޅުގެ އެދުންތައް މައިމީހާ ދެނެގަތުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެއެވެ.

]]>
drfaisal@kavaasaa.com (ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް) ތުއްތުދަރިފުޅު Fri, 01 Jan 2010 20:30:23 +0200
ހިތާނުކުރުން http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/khithaanukurun-41.html http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/khithaanukurun-41.html

khithaanukurun-41ޚިތާނުކުރުމަކީ ޒަކަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިންނަ ހަންކޮޅު ބުރިކޮށްލައި ވަކިކޮށްލުމެވެ. މިއީ ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ކުޑަކަމުދާ ނިޒަމަށް ޖެހޭ ބަލިތައް މަދުކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މުސްލިމު ހުރިހާ ފިރިހެނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާނު ކުރަނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

]]>
drfaisal@kavaasaa.com (ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް) ތުއްތުދަރިފުޅު Tue, 29 Dec 2009 22:59:23 +0200